Ciała konsultacyjno – doradcze

Do pomocy w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku został powołany Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi, w skład których wchodzą specjaliści z różnych sektorów. Dzięki różnym zasobom instytucjonalnym oraz doświadczeniu poszczególnych członków określanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej staje się bardziej komplementarne oraz łatwiejsze w wykonaniu. Wszystkie osoby, skupione wokół tematu ekonomii społecznej są jej entuzjastami i działaczami społecznymi.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to ciało konsultacyjno – doradcze,  które ma na celu:
– wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
– opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i  finansowych, mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej),
– identyfikowanie i wykorzystywanie potencjału województwa w rozwoju ekonomii społecznej
– identyfikowanie barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie takich rekomendacji, które wpłyną na ich likwidację lub ograniczenie,
– inicjowanie zmiany, monitorowanie realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Dolnośląskim na lata 2014-2020,
– lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych, dotyczących sektora ekonomii społecznej,
– wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

W Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej zasiadają:
– Czocher Arkadiusz – Forum Aktywności Lokalnej
– Gałka Bogusław – Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
– Gałuszka Witold – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Góralewicz Jadwiga – Wrocławskie Centrum Integracji
– Grzebieniak Ewa – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Hamera Mirosława – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Karaś Marek – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
– Klag Piotr – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Kołodziej Mariusz – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
– Kondracka Aleksandra – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Kupczak Tadeusz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
– Lewandowska-Mika Maria – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
– Łuków Izabela – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Matuszko Zenon – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
– Nowak Irena – Związek Pracodawców Dolnego Śląska
– Struś Mirosław – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
– Weihs Waldemar – Fundacja Merkury
– Wieteska Sławomir – Fundacja Jagniątków
– Wójcik Ewa – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
– Żebrowska Czesława – Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała powołująca Komitet
Regulamin Komitetu

W ramach Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej działają 4 grupy robocze:

Grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, której celem jest zwiększenie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym klauzul społecznych  w województwie dolnośląskim.

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Urząd Miasta i Gminy Międzybórz;
– Urząd Miejski w Trzebnicy;
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
– Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej;
– Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
– Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej;
– Spółdzielnia Socjalna „Pasja”
– Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, – Koło Jeleniogórskie
– Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem, której celem jest kreowanie przemyślanych działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Objectivity Bespoke Software Specialist Sp. z o.o;
– Fundacja Dom Pokoju;
– Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO;
– Fundacja Znacznie Więcej;
– Związek Pracodawców Dolnego Śląska;
– Fundacja Imago,
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
– UMWD, Departament Spraw Społecznych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
– Uniwersytet Wrocławski
– PwC Advisory Sp z o.o. sp. k.
– CSRinfo (Gość)

Grupa robocza ds. reintegracji, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS ZAZ/WTZ)

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Fundacja „Merkury”;
– Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”;
– Fundacja „Eudajmonia”;
– Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego;
– Centrum Integracji Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
– UMWD, Departament Spraw Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych;
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie;
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach;
– Wrocławskie Centrum Integracji.
– Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Grupa robocza ds. aktualizacji planu, której celem jest opracowanie planu monitoringu realizowanych wskaźników dot. rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku oraz ewaluację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Fundacja Jagniątków,
– Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
– Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
– Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,
– Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej,
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
– Wrocławskie Centrum Integracji,
– Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego