Fundacja Znacznie Więcej dla Gminy Wrocław

Fundacja Znacznie Więcej z Wrocławia dla Gminy Wrocław Wydziału Zarządzania Funduszami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zrealizowała zamówienie społecznie odpowiedzialne o wartości do 30 tys. zł., które dotyczyło świadczenia usługi wynajmu sali konferencyjnej i zapewnienie usługi gastronomicznej. W warunkach udziału w postępowaniu zastosowano kryteria oceny ofert znacznie zwiększające szanse podmiotów ekonomii społecznej: 40% cena, 60% status wykonawcy podmiotu ekonomii społecznej.

Jak przygotowywano się do zamówienia społecznie odpowiedzialnego?

Pierwszy etap prac nad zamówieniem społecznie odpowiedzialnym – tworzenie koncepcji. Zorganizowano wspólne spotkanie, w którym wzięła udział kadra ZIT WROF, przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu wrocławskiego Mirosława Hamera i Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Najczęściej ustalamy jaki jest cel wprowadzenia klauzuli społecznej przy przetargu lub zastosowanie np. aspektu społecznego przy zamówieniach bagatelnych. Jaki ma być efekt społeczny? Jakiego rodzaju podmioty ekonomii społecznej zamierzamy preferować (np. tylko spółdzielnie socjalne), bądź jakie grupy osób wykluczonych będą zaangażowane do realizacji zamówienia. Czy mamy potencjalnych wykonawców wśród PES takiej usługi, zlecenia? Czy wykażemy wśród nich konkurencyjność?

Drugi etap prac – konsultacja dokumentów i propozycja odpowiednich zapisów. Przedstawiciele DOPS pomagają swoją wiedzą i doświadczeniem w stworzeniu zapisów najbardziej adekwatnych do specyfiki zamówienia i potrzeb samorządu. W tym czasie DOPS i OWES przekazują też informacje Zamawiającemu o podmiotach ekonomii społecznej zainteresowanych danego typu zamówieniami.

Ostatni etap prac – wybór najlepszej oferty, podpisanie umowy i jej realizacja. Jako DOPS utrzymujemy z Zamawiającym i Wykonawcą kontakt starając się dowiedzieć jak przebiega współpraca. Realizacja zamówienia dla Gminy Wrocław ZIT WROF przez Fundację Znacznie Więcej była satysfakcjonująca dla obu stron. Tym samym z dużym zaufaniem możemy rekomendować to wrocławskie przedsiębiorstwo społeczne innym samorządom, które też chciałyby realizować społecznie odpowiedzialne zamówienia.