O projekcie Dolnośląska Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna). Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, nie maksymalizują zysku i nie zwiększają dochodu właścicieli lecz reinwestują w misję społeczną. Najczęściej ich misją społeczną jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych.

Naszym zadaniem jako Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest rozwijanie Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej DES. Dzięki środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy to robić w większym zakresie.

Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomi Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym.

Działania, które prowadzimy, aby to osiągnąć to m.in.:

– tworzenie klastrów, sieci branżowych
– współpraca międzysektorowa na rzecz ekonomii społecznej
– wsparcie samorządów w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień
– wspieranie podmiotów reintegracyjnych w rozwiązywaniu ich trudności i ułatwianiu współpracy pomiędzy nimi
– nadawanie Znaku Jakości Zakup Prospołeczny oraz rozwijanie jego marki
– tworzenie ciał konsultacyjno – doradczych, wpływających na polityki publiczne dot. sfer ważnych dla ekonomii społecznej
– współtworzenie i monitorowanie ważnych dla ekonomii społecznej regionalnych dokumentów np. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
– promowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ofert poprzez prezentowanie na konferencjach biznesowych, publikacje, stronę kupujespolecznie.pl
– współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby oferować podmiotom ES bardziej kompleksową ofertę
– aktualizowanie baz dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej
– ewaluację i monitorowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Sprawdź co planujemy zorganizować śledząc Aktualności lub nasz harmonogram wydarzeń na poszczególne miesiące:
styczeń 2019
– luty 2019

– marzec 2019
– kwiecień 2019
– maj 2019
czerwiec 2019
lipiec 2019
sierpień 2019
wrzesień 2019

 

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

– podmiotów ekonomii społecznej (PES)
– przedsiębiorstw społecznych (PS)
– organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
– instytucji wspierających ekonomię społeczną,
– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników,
– przedstawicieli nauki,
– przedstawicieli biznesu

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub konkretnym spotkaniu, wypełnij, podpisz i prześlij skanem na adres: s.kmieciak@dops.wroc.pl następujące dokumenty:

formularz zgłoszeniowy instytucji
oświadczenia osób, reprezentujących instytucję
regulamin projektu

 

Jeśli już wypełniałeś te dokumenty, a chcesz przyjść na kolejne wydarzenie – wystarczy, że zgłosisz chęć uczestniczenia (mailowo lub telefonicznie)

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania – chętnie na nie odpowiemy.
Sandra Kmieciak, tel. 500 156 055, s.kmieciak@dops.wroc.pl

 

Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” jest realizowany  w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Włączenie społeczne” Działania nr 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.