Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

DOLNOŚLĄSKIE OŚRODKI WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W województwie dolnośląskim funkcjonują 4 Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Podmioty prowadzące akredytowane OWES to dolnośląskie organizacje pozarządowe, których działania koncentrują się na wspieraniu społeczności lokalnych, aktywizacji grup defaworyzowanych, edukacji m.in. w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomizacji Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Usługi oferowane w ramach Standardów OWES mogą przybierać formę szkoleń, doradztwa (ogólnego, specjalistycznego i biznesowego), działań na rzecz rozwoju partnerstwa oraz udzielania wsparcia finansowego i obejmują:

a) Usługi animacji prowadzą do pobudzania aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej oraz ożywienia społeczności lokalnej. Usługi animacyjne obejmują:
– spotkania animacyjne
– diagnozę środowiska lokalnego
– budowanie partnerstw rozwojowych
– dialog obywatelski
– planowanie strategiczne na terenie działalnośœci OWES

b) Usługi rozwoju ekonomii społecznej polegają na udzielaniu indywidualnie dobranego wsparcia w zakresie:
– tworzenia przez osoby fizyczne lub osoby prawne przedsiębiorstw społecznych,
– ekonomizowania organizacji pozarządowych poprzez podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej,
– przekształcania przedsiębiorstw (organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni i spółek) w przedsiębiorstwa społeczne,
– wsparcia tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej.

c) Usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych przyjmują formę indywidualnie dobranego poradnictwa w zakresie:
– doradztwa specjalistycznego (np. prawne, planowania strategicznego, marketingu, zasobów ludzkich),
– doradztwa biznesowego (np. doradztwo branżowe, negocjacje z instytucjami finansowymi,
– poszukiwania partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert
– doradztwa finansowego (np. księgowo-podatkowe, planowanie finansowe, pozyskiwanie źródeł finansowania).

OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

SUBREGION WAŁBRZYSKI (powiaty objęte wsparciem: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych).

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dane kontaktowe:
lider: Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 c
58-304 Wałbrzych
II piętro, pokoje: 219, 220 i 221
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00. – 16.00.
tel./fax: 74 848 01 00
adres e-mail: biuro@dowes.pl
strona internetowa: www.dowes.pl
partner: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Siedziba główna: ul. Beethovena 1-2 pok. 26
58-300 Wałbrzych
tel./fax: 74 647 88 90
adres e-mail: fres@fres.org.pl
strona internetowa: www.fres.org.pl
Więcej informacji i oferta OWES: www.fres.org.pl/dowes

SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI I JELENIOGÓRSKI

a) powiaty objęte wsparciem w subregionie legnicko-głogowskim: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki i m. Legnica
b) powiaty objęte wsparciem w subregionie jeleniogórskim: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórskiego, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski)

Legnicko- głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.

Dane kontaktowe:
Lider: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica
tel./fax.: 76 862 58 25
adres e-mail: lsio@lsio.org.pl
Więcej informacji subregion legnicko-głogowski i oferta OWES: www.lgowes.lsio.org.pl
od poniedziałku do piątki w godz. 8:00-16:00
Partner: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra
tel. 690 095 540
adres e-mail: kontakt@sirr.pl
strona internetowa: www.sirr.pl/instytut
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Więcej informacji subregion jeleniogórski i oferta OWES: www.owes.sirr.pl

SUBREGION WROCŁAWSKI (powiaty objęte wsparciem: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław).

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowym w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe:
Lider: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Siedziba Główna we Wrocławiu
Biuro projektu: Mennicza 1, Wrocław
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00. – 16.00
tel.: 71 796 30 00
adres e-mail: dowes@rcwip.pl, rcwip@rcwip.pl
Więcej informacji i oferta OWES: www.rcwip.pl/dowes-2
partner: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
tel. 71 78 99 215
fax. 71 78 99 214
Więcej informacji i oferta OWES: www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-wspierania-es/

 

Współpracujemy z OWES na wielu płaszczyznach, realizując wspólne przedsięwzięcia, konsultując ważne dla rozwoju ekonomii społecznej dokumenty. Tworzymy regionalną sieć współpracy OWES.