Sieć na rzecz reintegracji

CO TO SĄ PODMIOTY REINTEGRACYJNE I PO CO ISTNIEJĄ?

Podmioty reintegracyjne pomagają osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnym, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnymi) poradzić sobie z problemami, uwierzyć w siebie, zdobyć umiejętności i pracę.

👉 Centra i Kluby Integracji Społecznej pomagają osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy aktywizując ich zawodowo i wspierając rozwój społeczny. Prowadzą zatrudnienie socjalne, którego celem jest uzyskanie samodzielności ekonomicznej. Zatrudnienie socjalne to szereg działań prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które w efekcie mogą doprowadzić do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Centra, oprócz zatrudnienia socjalnego często prowadzą działalność o charakterze komercyjnym w obszarze usług np. budowlanych, krawieckich, opiekuńczych, sprzątania czy opieki nad terenami zielonymi.

➡️ Przewodnik po Dolnośląskich Podmiotach Zatrudnienia Socjalnego (publikacja do pobrania)

👉 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – to wyspecjalizowane placówki, które wspierają osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zadaniem warsztatów jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ma ona na celu rozwijanie u osób z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, rozwój umiejętności społecznych oraz rozwijanie umiejętności zawodowych. Zasadniczą formą terapii stosowaną w WTZ jest terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, komunikacja społeczna i terapia psychologiczna. Podczas terapii zajęciowej powstają produkty rękodzielnicze, które mogą być sprzedawane. Środki z tej sprzedaży są przeznaczane na organizację wyjść kulturalnych, wycieczki lub inne aktywności społeczne podopiecznych WTZ.

👉 Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) – to szczególne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami. ZAZ prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną i zawodową oraz działalność komercyjną. Niepełnosprawni pracownicy ZAZ świadczą pracę i wykonują usługi np. pralnicze, cateringowe, poligraficzne czy archiwizacyjne zlecane przez firmy i instytucje. Dzięki zakupom w ZAZ firmy mogą liczyć na zmniejszenie obowiązkowego odpisu na PFRON, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest w całości na m.in. usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej, dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych, rekreacja i uczestnictwo w życiu kulturalnym.

 

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej BUDUJEMY SIEĆ NA RZECZ REINTEGRACJI co oznacza, że od 2016 r. organizujemy szereg działań edukacyjnych, które mają na celu:

✔️ Rozwiązywanie bieżących trudności dot. funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz centrów i klubów integracji społecznej) poprzez diagnozowanie trudności, zapraszanie ekspertów do poprowadzenia spotkań tematycznych, umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi o podobnej strukturze (spotkania, grupy robocze, wizyty studyjne).

✔️ Zawiązywanie efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi, a instytucjami samorządowymi (Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie), aby osoby z którymi pracują podmioty reintegracyjne były lepiej rozumiane i otoczone kompleksowym wsparciem (seminaria, konferencje, wizyty studyjne). Promujemy nowe rozwiązanie wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji np. zatrudnienie wspierane osób niepełnosprawnych, przerwę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

✔️ Zrzeszanie się podmiotów reintegracyjnych w ciała o charakterze konsultacyjno – doradczym np. Dolnośląskie Forum WTZ, Dolnośląskie Forum CIS i KIS. Wspieramy też działania Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej.

 

 

Grafika przedstawia Dolnośląską Mapę z podmiotami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami rozmieszczonych na terenie powiatów: CIS funkcjonują na terenie powiatów: kłodzkiego (4), lwóweckiego (1), M. Wałbrzycha (1), ząbkowickiego (1) oraz we Wrocławiu (1); KIS funkcjonują na terenie powiatów: wałbrzyskiego (3), karkonoskiego (2), lwóweckiego (2), dzierżoniowskiego (1), lubańskiego (1), trzebnickiego (1) , oleśnickiego (1) oraz Jeleniej Góry (2) oraz Wrocławia (1); Najwięcej placówek funkcjonuje w powiatach: - lubińskim (6 WTZ - we Wrocławiu (5 WTZ) W powiatach: górowskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim i wołowskim nie działa żaden WTZ. Najwięcej osób oczekuje na miejsce w WTZ w powiatach milickim (14) oraz w Legnicy (10) Zajęcia klubowe WTZ prowadzone są w powiatach: milickim i oleśnickim; ZAZ funkcjonują na terenie: - m. Wałbrzych (2) - powiat złotoryjski (1) - powiat strzeliński (1) - m. Jelenia Góra (1) - m. Wrocław (1) - powiat dzierżoniowski (1) - powiat oławski (1)

 

SUKCESY SIECI NA RZECZ REINTEGRACJI

Dzięki dotychczasowym działaniom w ramach SIECI powstały dwa podmioty, których celem jest reprezentowanie interesów sektora, wspólna organizacja działań oraz wymiana doświadczeń:

• 19 stycznia 2017 roku przedstawiciele dolnośląskich warsztatów terapii zajęciowej zarejestrowali Stowarzyszenie – Dolnośląskie Forum WTZ. Jego celem jest m.in. prowadzenie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

• 11 lipca 2017 r. 8 dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także reprezentowania stanowiska centrów i klubów integracji społecznej województwa dolnośląskiego wobec innych instytucji i podmiotów społecznych zaangażowanych w prowadzenie i finansowanie reintegracji zawodowej i społecznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podmiotach reintegracyjnych lub dołączyć do sieci zadzwoń ☎️ 500 156 050 lub napisz 📧 l.pachciarz@dops.wroc.pl