Dokumenty ważne dla rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego 2016-2020 ma charakter dokumentu programowego ujmującego całościowo problematykę sektora ekonomii społecznej jako istotnego elementu regionalnej polityki w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej. Program w swoich założeniach operacyjnych:
– określa wizję sieci usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie dolnośląskim,
– wzmacnia promocję rozwoju sektora ES,
– koordynuje działania adresowane do sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, finansowane z różnych źródeł (fundusze strukturalne, środki budżetu państwa, środki JST).

 

Cel główny RPRES: Zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach 2016-2020

Cel główny realizowany jest w oparciu o 3 Priorytety:
Priorytet 1: EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY  I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Priorytet 2: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA
Priorytet 3: STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

➡️Pobierz  RPRES – aktualizacja 2020

➡️ Pobierz Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027 (2030)

 

Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego 2016-2020

Za monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie regionu, zgodnie z założeniami RPRES dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 odpowiada Samorząd Województwa poprzez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Monitoring Programu wykonywany jest przez cały okres wdrażania Programu, w celu zapewnienie zgodności jego realizacji z założeniami i określonymi celami. Monitoring Programu polega na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji o przebiegu procesu realizacji Programu Rozwoju z myślą o podjęciu działań korygujących. Sposób zbierania  danych, zakres badań oraz zakres Raportu określany został przez Członków grupy ds. aktualizacji planu działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Monitorowanie realizacji Programu odbywa się poprzez badanie stopnia osiągnięcia wskaźników. W prezentowanych Raportach przedstawione zostały wartości wskaźników zarekomendowanych przez członków grupy ds. monitorowania planu  zgodnie z harmonogramem monitoringu.

➡️ Pobierz Raport za 2017

➡️ Pobierz Raport za 2018

➡️ Pobierz Raport za 2019

➡️ Pobierz Raport za 2020

➡️ Pobierz Raport za 2021

 

Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim

Pakiet Rekomendacji zawiera obszary tematyczne ważne z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, które będą aktualizowane, a w miarę pojawiających się potrzeb również poszerzane o nowe zagadnienia.

Pakiet Rekomendacji zawiera:

✔️ dane statystyczne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej
✔️ informacje opisujące infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez instytucje wsparcia ekonomii społecznej
✔️ opinie i wnioski dotyczące istotnych zagadnień z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

➡️ Pobierz Pakiet Rekomendacji za 2018 r.

➡️ Pobierz Pakiet Rekomendacji za 2019 r.

➡️ Pobierz Pakiet Rekomendacji za 2020 r.

➡️ Pobierz Pakiet Rekomendacji za 2021 r.

➡️ Pobierz Pakiet Rekomendacji za 2022 r.

 

Publikacje

➡️ Przewodnik po Dolnośląskich Podmiotach Zatrudnienia Socjalnego
➡️ Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych
➡️ Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych_aktualizacja 2020
➡️ Dolnośląskie Samorządy Przyjazne Ekonomii Społecznej
➡️ Siła ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień
➡️ Koncepcja zamówień społecznie odpowiedzialnych w województwie dolnośląskim
➡️ Broszura informacyjna DOPS
➡️ Raport DOPS
➡️ Powoływanie własnych podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez jednostki samorządu terytorialnego
➡️ Siła ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień – aktualizacja 2023

 

Akty Prawne

➡️ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
➡️ Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
➡️ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
➡️ Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
➡️ Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo Spółdzielcze
➡️ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
➡️ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœści pożytku publicznego i o wolontariacie
➡️ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
➡️ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
➡️ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywnośœci zawodowej
➡️ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej