INFORMACJE OGÓLNOPOLSKIE I REGIONALNE

INFORMACJE OGÓLNOPOLSKIE

 

👉 Kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwaspołeczne, w związku z wprowadzeniemstanu epidemiikoronawirusa SARS-CoV-2, wywołującegochorobę COVID-19

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Poradnik o Tarczy Antykryzysowej dla spółdzielni socjalnych_aktualizacja z 20.04.2020

Poradnik, w którym można znaleźć informacje na temat uprawnień z jakich mogą skorzystać przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej w ramach rozwiązań przyjętych w pakiecie antykryzysowym zgodnie z zapisami tarczy 2.0

 

👉 Ułatwienia w realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i skutkami COVID-19. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz koniecznością szybkiego reagowania na potrzeby obywateli, w tym przy wsparciu projektów współfinansowanych ze środków europejskich, 22 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 8 lipca 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Realizacja wniosków – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. Zapytania dotyczące stanu realizacji wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” należy kierować do jednostki samorządu powiatowego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Druga Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych – w skrócie.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Rządowa pomoc z „Tarczy” dla NGO. Materiały po webinarium SCWO [film]. najważniejsze punkty „Tarczy”, mające znaczenie dla wielu stowarzyszeń i fundacji. Zobaczcie nagranie z webinarium ngo.pl i SCWO!

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

CZYTAJ WIĘCEJ 

WIĘCEJ O WSPARCIU ZUS

 

👉 Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Nowe narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość:

  • uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
  • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,
  • wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.

Wprowadza także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa przyjęta przez Senat. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku ma dwa cele. Pierwszym z nich jest większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugi zakłada, że dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 2,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc przedsiębiorcom. Ze środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. To także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań. Narodowy Instytut Wolności przedstawia 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Środki „na życie” dla podmiotów ekonomii społecznej. Nawet 20 mln zł przeznaczymy na pomoc w utrzymaniu bieżącej działalności podmiotów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji, czy inne koszty działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Kolejne rozszerzenia Tarczy Antykryzysowej: wiele nowych rozwiązań dla firm, pracowników i rolników

a) Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące
b) Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej
c) Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO
d) Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucji
e) Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online
f) Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną
g) Wsparcie eUsług w służbie zdrowia
h) Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
i) Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej
j) Uproszczenie działania usług pocztowych
k) Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Rząd rozszerza tarczę antykryzysową dla 3 sektora

Nowe propozycje obejmą:
a) wydłużenie terminu sporządzania i publikacji rocznych sprawozdań przez OPP,
b) wydłużenie terminu przekazywania OPP środków z 1% do 1 czerwca 2020 r. (a w przypadku korekty nawet do 30 czerwca 2020 r.),
c) możliwość zmiany umów dotyczących realizacji zadań publicznych w celu łatwiejszego ich wykonania, w szczególności wydłużenie terminu realizacji zadań,
d) możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych,
e) przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym dofinansowanie części wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy- CZYTAJ WIĘCEJ) pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19,
f) zwolnienie organizacji pozarządowych od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia płynności finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Materiał podsumowujący nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nowe instrumenty wsparcia dotyczą:

a) Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (art. 15zzd). Czytaj szczegóły
Informacja z PUP Wrocław wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o pożyczkę
b) Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców (art. 15zzb).
c) Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(art. 15zze). Czytaj szczegóły
d) Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu. (art. 15g).
Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Jak wypełnić wniosek
Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
e) Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31zo)
f) Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat (art. 15zb)
g) Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego (art. 15c oraz art. 31e)
h) Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych (art. 15zzl).
i) Możliwość zlecania zadań publicznych w celu  zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 15zzm)
j) Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
k) Zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES
l) Zmiany związane z osobami niepełnosprawnymi (art. 15a i 15b)
ł) Wybrane ułatwienia dotyczące podatków
m) Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Serwis o Tarczy Antykryzysowej CZYTAJ WIĘCEJ
     Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników

 

👉 Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane – zmiana zasad realizacji i rozliczania umów (COVID–19)- PFRON

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Kto może otrzymać wsparcie PFRON z powodu zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

CZYTAJ WIĘCEJ

 

INFORMACJE REGIONALNE

 

👉 WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

CZYTAJ WIĘCEJ

 

👉 Powiatowe Urzędy Pracy w Miasto Legnica, w Głogowie, w Polkowicach i w Lubinie ogłosiły nabory wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przydatne linki do PUP w Legnicy, Głogowa, Lubina, Góry👇

📌 PUP Legnica 👉 https://legnica.praca.gov.pl/-/12143483-nabor-dofinansowani…

📌Kto i jak może złożyć wniosek oraz dokumenty do pobrania👇 https://legnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow…/…/organizacje…

📌 PUP Głogów 👉 https://glogow.praca.gov.pl/-/12013604-tarcza-antykryzysowa…

📌 PUP Lubin 👉 https://lubin.praca.gov.pl/-/12052371-nabor-wnioskow-na-wsp…

📌 PUP Góra 👉 https://gora.praca.gov.pl/…

📌 PUP Polkowice 👉 https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA