Przedłużona rekrutacja na jednodniowe szkolenia OWES

 

Rekrutacja dla podmiotów zakwalifikowanych do jednodniowych spotkań sieciujących OWES w dniu 14 września 2023 roku.

Spotkania sieciujące realizowane są w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

W rekrutacji mogą brać udział ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, które zostały zakwalifikowane do udziału w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES w dniu 14 września 2023 roku.

 

Warunkiem uczestnictwa w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES w 2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

 1. podmiot zakwalifikowany do udziału w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES;
 2. każdą osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika/

Termin przesyłania zgłoszeń: 9 kwietnia 2024 roku.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

 

Poprawne złożone formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

 1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na adres: koordynacja.rekrutacja@dops.wroc.pl
 2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres DOPS.

Kryteria rekrutacji na jednodniowe spotkania sieciujące OWES:

  1. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu/ | https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika/ a następnie dostarczenie dokumentów w jednej z poniższych form:
   a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@dops.wroc.pl
   b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.
  2. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES są: terminowość i kompletność złożenia wniosków, przynależność do grupy docelowej oraz zakwalifikowanie się do udziału w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  3. Kryterium dodatkowe: Aktualny na dzień 14 września 2023 r. status akredytowanego OWES nadany przez Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skreślenia z listy uczestników jednodniowych spotkań sieciujących OWES podmiotu, który utraci ww. status.
  4. Formularze muszą być czytelnie wypełnione, a oryginały w wersji:
   a) elektronicznej (plik PDF) zawierające podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu (formularz dla podmiotu) i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot (formularz dla uczestnika);
   b) papierowej opatrzone pieczęcią, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot.
  5. Weryfikacja złożonych dokumentów dokonywana będzie przez specjalistę ds. merytorycznych form wsparcia.
  6. Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów dotyczących wybranej formy wsparcia zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu lub telefonicznie.
  7. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy, realizator może jednokrotnie wezwać uczestnika (za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie)
   do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz musi zostać dostarczony. W przypadku wypełnienia i złożenia formularza po wskazanym terminie nie będzie on dalej rozpatrywany.
  8. Przy rekrutacji oraz realizacji jednodniowych spotkań sieciujących OWES zostaną zastosowane zasady i zapisy Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym załącznika nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w jednodniowych spotkaniach sieciujących OWES, zmiana terminu realizacji form wsparcia

  1. Uczestnik może zrezygnować z jednodniowych spotkań sieciujących OWES jak tylko uzna, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł w pełni skorzystać ze wsparcia.
  2. Informacja o rezygnacji musi przybrać formę pisemną/elektroniczną.
  3. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
  4. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z jednodniowych spotkań sieciujących OWES w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu w którym realizowane jest wsparcie oraz zasad współżycia społecznego lub utraty przez podmiot statusu akredytowanego OWES nadanego przez Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.
  5. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

  Warunki organizacji i uczestnictwa we wsparciu w formie zdalnej (on-line)

  1. Udział we wsparciu w formie zdalnej będzie możliwy po zalogowaniu się do platformy internetowej za pośrednictwem otrzymanego od Realizatora linku dostępu.
  2. Wykonawca zapewni darmowe rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program spotkania.
  3. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformie internetowej imieniem i nazwiskiem podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). W przypadku braku możliwości identyfikacji uczestnika, Realizator poprosi o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika na czacie platformy internetowej.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników.
  5. Formy wsparcia realizowane w trybie zdalnym mogą być rejestrowane przez realizatorów
   na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu.
  6. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu spotkań za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

  Podmiot przystępując do procesu rekrutacji powinien zapoznać się z Regulaminem projektu, w którym zostały określone ogólne warunki udziału w projekcie.

  Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Trzebnicka 42-44
  50-230 Wrocław

  Specjalistki ds. merytorycznych form wsparcia

  Bogumiła Zarzycka
  telefon: 575 100 225
  mail: b.zarzycka@dops.wroc.pl

  Klaudia Kizińska
  telefon: 575 100 237
  mail: k.kizinska@dops.wroc.pl