Klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia

Stosowanie klauzul społecznych podczas realizacji zamówień publicznych nie powinno być traktowane jako pomoc i wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych, lecz jako sposób na wyrównanie szans osób z deficytami społeczno-zawodowymi w dostępie do rynku pracy. Dzięki racjonalnemu wykorzystaniu klauzul społecznym administracja publiczna może uzyskać podwójną korzyść: po pierwsze otrzymać produkt lub usługę dobrej jakości, a po drugie ograniczyć specyficzne dla danego obszaru problemy społeczne, co w efekcie przyczyni się do ograniczenia wydatków na np. pomoc społeczną. Stosowanie klauzul społecznie w zamówieniach publicznych prowadzi do tworzenia stabilnych miejsc pracy, przez co ogranicza występowania problemów społecznych, takich jak bezrobocie np. osób niepełnosprawnych.

 

👉  Klauzule społeczne, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – doradztwo dla sektora samorządowego

Stosowanie klauzul społecznych podczas realizacji zamówień publicznych nie jest skomplikowane, ale wymaga wiedzy z zakresu m.in. specyfiki działalności podmiotów ES i zapoznania się z dobrymi praktykami  z zamówień publicznych.  Jako jednostka koordynująca ekonomię społeczną na Dolnym Śląsku praktykujemy społecznie odpowiedzialne zamówienia, znamy potencjał dolnośląskich podmiotów ES i promujemy ich działalność wśród dolnośląskiego samorządu. Głównym celem naszych działań w tym zakresie jest:

✔️ inicjowanie i uczestnictwo we współpracy finansowej pomiędzy PES a JST poprzez działania konsultacyjno-doradcze z zakresu zamówień społecznie odpowiedzialnych
✔️edukacja samorządu w stosowaniu klauzul społecznych, aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
✔️wsparcie doradcze JST w zakładaniu własnych podmiotów ES
✔️  budowanie silnego sektora PES skierowanego na realizację zleceń dolnośląskich JST

 

👉  BEZPŁATNA OFERTA DORADCZA, POZWALAJĄCA SAMORZĄDOM REALIZOWAĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA I ROZWIJAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa indywidualnego i grupowego dla pracowników samorządu. Proponowany zakres doradztwa:
1. Stosowanie klauzul społecznych, aspektów społecznych, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych- kiedy je stosować? Analiza planu zamówień publicznych JST oraz regulaminów udzielania zamówień publicznych. Analiza zasobów lokalnych, potencjalnych dostawców/ usługodawców z sektora ekonomii społecznej.
2. Klauzule społeczne, społecznie odpowiedzialne zamówienia – praktyczne przygotowanie dokumentacji, m.in.: wybór rodzaju, wariantu klauzuli, odpowiednich zapisów zaczerpniętych z klauzul społecznych w ramach odpowiedzialnie społecznych zamówień; określenie kryteriów oceny ofert (społeczne aspekty); realizacja zamówienia.
3. Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną, zalecenia pokontrolne np. UZP, RIO.
4. Klauzule społeczne przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, np. w zasadzie konkurencyjności (m.in. wytyczne, dokumentacja zamawiającego).
5. Prezentacja korzyści dla JST wynikających z preferencji PES przy realizacji zamówień publicznych, w tym: klauzul społecznych, aspektów społecznych w PZP; zakupów społecznie odpowiedzialnych dla zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro; stosowanie możliwości dzielenia zamówienia na części (w kontekście szansy na zlecenia dla PES); zamówienia związane ze Strefą Rewitalizacji, a zapisy w Pzp.

👉 Pomagamy również w opracowaniu, monitoringu lub ewaluacji programu, planu, strategii, obejmującej swoim zakresem sprawy ekonomii społecznej, przy tworzeniu Lokalnych Programów Rozwoju ES
Szczegółowe obszary doradztwa to m.in.:
✔️diagnozy społeczne
✔️ włączanie mieszkańców i ich grup w proces tworzenia i monitorowania dokumentów strategicznych
✔️ włączanie mieszkańców i ich grup na etapie wdrażania zapisów dokumentów strategicznych, analiza interesariuszy
✔️ planowanie strategiczne (etapy) i zarządzanie strategiczne
✔️ spójność dokumentów strategicznych
✔️ tworzenie użytecznych systemów zarządzania i wdrażania dokumentów strategicznych
✔️ monitoring i ewaluacja strategii (kryteria ewaluacji), doradztwo w zakresie tworzenia programów ekonomii społecznej oraz akcentowania roli w istniejących dokumentów strategicznych np. strategiach rozwiązania problemów społecznych.

 

Kontakt: Specjalista ds. doradztwa Marta Lebiecka, ☎️ 500 156 050, 📧 m.lebiecka@dops.wroc.pl

 

PUBLIKACJE

➡️ Dolnośląskie Samorządy Przyjazne Ekonomii Społecznej
➡️ Siła ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień
➡️ Powoływanie własnych podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez jednostki samorządu terytorialnego
➡️ Siła ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień – aktualizacja 2023

28 lipca 2016 r. uległy zmianie przepisy Ustawy o Prawie zamówień publicznych, który w zakresie stosowania przepisów dotyczących klauzul społecznych. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania dwóch rozwiązań:

➡️ Klauzula zastrzeżona
Zgodnie z art. 22 ust 2 Ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. poz. 72, z późn. zm. 2);
2.bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,691 i 868);
3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm. 3 ), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 16, z późn. zm.4 );
6. osób, które uzyskały Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r. poz.680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7. osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia;
8. osób będącymi członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz 2016 r. poz. 749).

➡️ Klauzula zatrudnieniowa
Zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy Prawa zamówień publicznych zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, w związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:
1) bezrobotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu społecznym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warunkiem niezbędnym do zastosowania klauzul jest wskazanie i opisanie w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określeniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (m.in. formułowaniem odpowiednich zapisów klauzul, zapisów w umowie, przygotowania dodatkowych oświadczeń), określenia preferencji zamawiającego (kryteria oceny oferty z uwzględnieniem kryterium społecznego), przygotowania dokumentacji związanej z przebiegiem zamówienia, w tym monitoringu/kontroli prawidłowości jego realizacji (np. brak precyzyjnych wytycznych dla zamawiających dot. sposobu realizacji wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę głównie w robotach budowlanych).

➡️ Zamówienie poniżej 30 tys. EURO dla spółdzielni socjalnych
Ponadto w dn. 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, jednocześnie wprowadzając zmiany w Ustawie o spółdzielniach socjalnych umożliwiając tym samym preferowanie spółdzielni socjalnych w ramach zakupów poniżej 30 tys. Euro.

Zmieniony artykuł ustawy o spółdzielniach socjalnych brzmi: Art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.