Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim

 

 

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 – 31.12.2028

Kwota całkowita projektu: 26 639 887,31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 21 983 235,00 PLN

Środki Budżetu Państwa: 4 656 652,31 PLN

Data zawarcia umowy: 23 lutego 2024 r.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie dolnośląskim. Dążymy również do wypracowania mechanizmu sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu planujemy:

I. prowadzić badania w obszarze pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ekonomii społecznej, które pozwolą nam ukierunkować wsparcie dla tego sektora i lepiej koordynować politykę włączenia społecznego województwa;

II. propagować rozwiązania mające na celu planowanie usług społecznych i ich rozwój przez samorządy lokalne dzięki działaniom takim jak:

 • doradztwo w zakresie koordynacji, tworzenia i wdrażania programów strategicznych dotyczące obszaru polityki społecznej, w szczególności lokalnych (gminnych i powiatowych) planów rozwoju usług społecznych;
 • seminaria poświęcone lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju usług społecznych.

III. upowszechniać informacje dotyczące usług społecznych m.in. za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego (https://dmws.pl) oraz różnych spotkań informacyjnych;

IV. wspierać samorządy w zakresie tworzenia centrów usług społecznych (dalej: CUS) poprzez:

 • działania ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria Forum Centrum Usług Społecznych);
 • szkolenia dla kadr CUS;
 • doradztwo w procesie tworzenia i funkcjonowania CUS;
 • wizyty studyjne.

V. zrealizować działania mające na celu rozwój potencjału organizacji i instytucji działających w sferze integracji i pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej takie jak:

 • wydarzenia ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria, Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej)
 • szkolenia dla kadr;
 • szkolenia specjalizacyjne dla pracowników socjalnych i superwizorów;
 • doradztwo w obszarze: koordynacji, tworzenia i wdrażania lokalnych programów strategicznych dot. obszaru polityki społecznej, w tym przede wszystkim LPDI, wdrażania modeli wsparcia osób w kryzysie bezdomności w tym modelu „Najpierw Mieszkanie”, w programowaniu lokalnym dotyczącym ekonomii społecznej, przede wszystkim w uwzględnianiu w strategiach rozwiązywania problemów społecznych potencjału podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w zakresie świadczenia usług społecznych, dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) w procesie tworzenia i funkcjonowania CUS, dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej PZS).

VI. propagować wiedzę na temat deinstytucjonalizacji oraz zrealizować działania mające na celu zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz rozwój tych usług takie jak:

 • wydarzenia ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria);
 • szkolenia dla kadr planujących i organizujących usługi społeczne.

VII. propagować nowe rozwiązania dotyczące wsparcia osób bezdomnych przez:

 • spotkania upowszechniające model wsparcia osób w kryzysie bezdomności;
 • wizyty studyjne dotyczące modelu „Najpierw mieszkanie”;
 • doradztwo związane z wdrażaniem modelu „Najpierw mieszkanie”.

VIII. wspierać podmioty reintegracyjne dla osób z niepełnosprawnością (zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej dalej ZAZ, WTZ) oraz PZS poprzez ich sieciowanie oraz organizację różnych szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych związanych z ich funkcjonowaniem

IX. sieciować i współpracować z dolnośląskimi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (dalej OWES) przez:

 • spotkania sieciujące;
 • szkolenia dla kadr OWES;
 • spotkania warsztatowe i informacyjne.

X. koordynować politykę regionalną w obszarze ekonomii społecznej przez:

 • organizację spotkań Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i działających przy nim grup roboczych
 • monitoring realizacji oraz aktualizację regionalnych dokumentów dotyczących sektora ekonomii społecznej

XI. promować rozwiązania dotyczące ekonomii społecznej oraz nowe rozwiązania w obszarze pomocy społecznej w formie:

 • kampanii informacyjnych;
 • dni ekonomii społecznej;
 • seminariów i doradztwa dot. stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
 • spotkań mających na celu zwiększanie współpracy pomiędzy jednostkami i powiatami, powiatowymi urzędami pracy.

XII. zorganizować Mistrzostwa Przedsiębiorczości społecznej dla szkół.

Wspierając samorządy oraz podmioty ekonomii społecznej dążymy do zapewnienia mieszkańcom województwa dolnośląskiego godnych warunków życia osób niesamodzielnych oraz poprawy jakości i dostępności usług społecznych.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia; pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz wyłączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy JST, w tym przedstawiciele władz samorządowych na poziomie gminnym i powiatowym;
 • kadra podmiotów działających na obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji, ich otoczenie (m.in. sędziowie, kuratorzy sądowi, pedagodzy rodziny, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni i inni);
 • samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne;
 • OWES, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych;
 • organizacje pozarządowe (dalej NGO);
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego, realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej m.in. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości, itp.


REKRUTACJE DO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH: