O projekcie Dolnośląska Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna). Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, nie maksymalizują zysku i nie zwiększają dochodu właścicieli lecz reinwestują w misję społeczną. Najczęściej ich misją społeczną jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych.

Naszym zadaniem jako Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest rozwijanie Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej DES. Dzięki środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy to robić w większym zakresie.

Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomi Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym.

Działania, które prowadzimy, aby to osiągnąć to m.in.:

✔️ tworzenie klastrów, sieci branżowych
✔️ współpraca międzysektorowa na rzecz ekonomii społecznej
✔️wsparcie samorządów w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień
✔️wspieranie podmiotów reintegracyjnych w rozwiązywaniu ich trudności i ułatwianiu współpracy pomiędzy nimi
✔️ nadawanie Znaku Jakości Zakup Prospołeczny oraz rozwijanie jego marki
✔️ tworzenie ciał konsultacyjno – doradczych, wpływających na polityki publiczne dot. sfer ważnych dla ekonomii społecznej
✔️ współtworzenie i monitorowanie ważnych dla ekonomii społecznej regionalnych dokumentów np. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
✔️ promowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ofert poprzez prezentowanie na konferencjach biznesowych, publikacje, stronę kupujespolecznie.pl
✔️ współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby oferować podmiotom ES bardziej kompleksową ofertę
✔️ aktualizowanie baz dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej
✔️ ewaluację i monitorowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Sprawdź co planujemy zorganizować śledząc ➡️ Aktualności lub nasz harmonogram wydarzeń na poszczególne miesiące:

 

2019  2020 2021 2022

➡️ styczeń 2019
➡️ luty 2019
➡️ marzec 2019
➡️ kwiecień 2019
➡️ maj 2019

➡️ czerwiec 2019
➡️ lipiec 2019
➡️ sierpień 2019
➡️ wrzesień 2019
➡️ październik 2019
➡️ listopad 2019

➡️ grudzień 2019

➡️ styczeń 2020
➡️  luty 2020
➡️  marzec 2020
➡️ kwiecień 2020
➡️ maj 2020
➡️ lipiec 2020
➡️ sierpień 2020
➡️ wrzesień 2020
➡️ październik 2020
➡️ listopad 2020
➡️ grudzień 2020

➡️ styczeń 2021
➡️ luty 2021
➡️ marzec 2021
➡️ kwiecień 2021
➡️ maj 2021
➡️ czerwiec 2021
➡️ lipiec 2021
➡️ sierpień 2021
➡️ wrzesień 2021
➡️ październik 2021
➡️ listopad 2021
➡️ grudzień 2021

➡️ styczeń 2022
➡️ luty 2022
➡️ marzec 2022
➡️ kwiecień 2022
➡️ maj 2022
➡️ czerwiec 2022

 

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

✔️ podmiotów ekonomii społecznej (PES)
✔️ przedsiębiorstw społecznych (PS)
✔️ organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
✔️ instytucji wspierających ekonomię społeczną,
✔️ przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników,
✔️ przedstawicieli nauki,
✔️ przedstawicieli biznesu

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub konkretnym spotkaniu, wypełnij, podpisz i prześlij skanem na adres podany w ogłoszeniu o spotkaniu/ wydarzeniu następujące dokumenty:

➡️ formularz zgłoszeniowy instytucji
➡️ oświadczenia osób delegowanych przez instytucję do udziału w projekcie
➡️ regulamin uczestnictwa w projekcie
➡️ formularz zgłoszeniowy – aktualizacja osób zgłoszonych do udziału
➡️ formularz zgłoszeniowy – aktualizacja danych adresowych

Jeśli już wypełniałeś te dokumenty, a chcesz przyjść na kolejne wydarzenie – wystarczy, że zgłosisz chęć uczestniczenia (mailowo lub telefonicznie)

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania – chętnie na nie odpowiemy.
Anna Mokrzecka-Bogucka, koordynatorka ds. współpracy ☎️ 570 100 318,  📧 a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Projekt „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” jest realizowany  w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Włączenie społeczne” Działania nr 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.