AKTUALNOŚCI

Klauzula usługowa „po nowemu” – art. 361 ust. 1 i 2 PZP

Cz. 2 Klauzula usługowa „po nowemu” – art. 361 ust. 1 i 2 PZP 

 

Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu tylko do podmiotów spełniających łącznie cztery warunki:

 

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w klauzuli zastrzeżonej (dla przypomnienia: art. 94 ust. 1 i 2 PZP- wymieniony katalog grup defaworyzowanych)
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników
4) wciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

 

Uwaga:

 

to rozwiązanie jest bardzo dobre jeśli chcemy zlecić usługi np. spółdzielniom socjalnym bądź innym przedsiębiorstwom społecznym
Klauzula usługowa stosowana jest wyłącznie do przy zlecania usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych (kody CPV są wyszczególnione w ustawie)
Umowa na realizację zamówienia nie może być dłuższa niż 3 lata

 

Przypominamy, że w ramach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” świadczymy bezpłatne konsultacje dla JST ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do kontaktu: Marta Lebiecka, tel. 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl