AKTUALNOŚCI

Klauzula zastrzeżona „po nowemu” – art. 94 ust. 1 i 2 PZP

Klauzula zastrzeżona „po nowemu” – art. 94 ust. 1 i 2 PZP

 

Stosujemy, jeśli chcemy adresować zamówienie wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej.

 

Art.94.1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:

 

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1172, 1495,1696 i 1818)
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1482,1622i 1818)
3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
4) osób usamodzielnianych, o których mowa wart.140 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111,924 i 1818)
5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. –Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019r. poz.676, 679 i1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem
6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1878 oraz z 2019 r. poz.730 i 1690)
7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, 1622,1690 i 1818)
8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.1666)
9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017r. poz.823):
‒ pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1–10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, zamawiający może żądać dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:

 

1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
→ Przypominamy, że w ramach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” świadczymy bezpłatne konsultacje dla JST ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

 

→ Zapraszamy do kontaktu: Marta Lebiecka, tel. 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl