AKTUALNOŚCI

Klauzula zatrudnieniowa „po nowemu” – art. 96 ust. 2 pkt 2PZP

Cz. 3 Klauzula zatrudnieniowa „po nowemu” – art. 96 ust. 2 pkt 2PZP

 

Warunki tej klauzuli może spełnić każdy wykonawca, jednak często z punktu widzenia struktury zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych (grupy os. wykluczonych) – podmiotom ekonomii społecznej może być łatwiej zrealizować wymóg klauzuli zatrudnieniowej.

1. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia inne niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy wtoku realizacji zamówienia.

2. Wymagania, o których mowa w ust.1, mogą dotyczyć w szczególności:

1) zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego;

2) zatrudnienia:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art.140 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019r. poz.217,730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamawiający określa w dokumentach zamówienia liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg.

4. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust.1, w dokumentach zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.

→ Przypominamy, że w ramach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” świadczymy bezpłatne konsultacje dla JST ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

 

→ Zapraszamy do kontaktu: Marta Lebiecka, tel. 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl