AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim
na lata 2021-2027(30)”

 

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej
• organizacji pozarządowych
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
• przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
• przedstawicieli nauki i biznesu
• podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
• kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
• publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 15 września 2022 r. do 20 października 2022 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres: dops@dops.wroc.pl oraz d.butryn@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.
Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)” dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej https://dops.wroc.pl/bip/ w zakładce Otwarte konsultacje społeczne.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)”  w wersji tekstowej/edytowalnej dostępny jest tutaj