AKTUALNOŚCI

Konsultacje z ekspertem ds. rozwoju ekonomii społecznej i LPRES

Zaproszenie dla przedstawicieli  JST do skorzystania z konsultacji z ekspertem ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Planów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Przypominamy, że w ramach Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej świadczymy usługi doradztwa dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Planów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.

Zakres tematyczny świadczonego doradztwa będzie dotyczył kwestii związanych z tworzeniem lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej (LPRES)  lub/i innych dokumentów o charakterze strategicznym dla JST, ujmujących zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (zwłaszcza uwzględniania roli PES w rozwoju usług społecznych), a w szczególności:

 

1)            Metodologii, zasad tworzenia dokumentów strategicznych z obszaru ekonomii społecznej, w tym wpisywania ekonomii społecznej w już istniejące dokumenty strategiczne.

2)            Sposobów przeprowadzenia diagnozy stanu wyjściowego tj. m.in. analizy zasobów lokalnych, analizy problemów społecznych (z uwzględnieniem ich rozwiązywania przy udziale podmiotów ekonomii społecznej), analizy interesariuszy, analizy usług użyteczności publicznych, zwłaszcza usług społecznych które mogłyby być zlecane podmiotom ekonomii społecznej (PES) oraz trybów zlecania usług m.in. w oparciu o ustawę o Działalności  Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

3)            Zasad wdrażania LPRES oraz lokalnych dokumentów strategicznych regulujących i akcentujących rolę PES, w tym jego koordynacji, monitoringu i ewaluacji.

4)            Prezentacji dobrych praktyk, wskazanie korzyści dla JST wynikających z preferencji PES przy realizacji usług społecznie użytecznych, zwłaszcza usług społecznych oraz zamówień publicznych.

 

Ekspert prowadzący: Przemysław Wojcieszek , Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

Usługa realizowana będzie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym (w trybie ciągłym) przez przedstawicieli dolnośląskich JST i ich jednostek organizacyjnych (spotkania osobiste/konsultacje on-line)

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl, tel. kontaktowy: 500 156 055

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Trzebnicka 42-44 50-230 Wrocław