AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) na lata 2023 – 2026

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 kwietnia.

 

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu można zgłaszać przedstawicieli:

1) Marszałka Województwa Dolnośląskiego reprezentujących departamenty Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

a) Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy
b) Departament Funduszy Europejskich
c) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
d) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

2) Wojewody Dolnośląskiego;
3) jednostek samorządu terytorialnego;
4) podmiotów ekonomii społecznej;
5) Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
6) związków spółdzielczych;
7) instytutów badawczych;
8) uczelni;
9) związków zawodowych;
10) organizacji pracodawców.

 

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Do zadań Komitetu należą w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Członków Komitetu powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie. Za pracę w Komitecie nie przysługuje wynagrodzenie.

Zgłoszenia odbywają się poprzez złożenie przez kandydata za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczone na stronie internetowej www.dops.wroc.pl  w terminie do 17 kwietnia 2023 na adres d.butryn@dops.wroc.pl w formie podpisanego skanu.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby osób, lista kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostanie uzupełniona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nie planuje się naboru uzupełniającego.

Wszelkich informacji udziela Dorota Butryn (DOPS), tel. 500 156 050  e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Dokumenty do pobrania

➡️ Formularz zgłoszeniowy.doc

➡️ Formularz zgłoszeniowy.pdf

➡️ Regulamin Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej