AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z bezpłatnych marketingowych konsultacji eksperckich!

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza dolnośląskie Podmioty Ekonomii Społecznej (m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne tj. ZAZ, WTZ, CIS) do udziału w indywidualnych konsultacjach eksperckich m in. w obszarze działań  wizerunkowych.

 

Ekspertem udzielającym konsultacji jest Paulina Ograbisz, prezeska Spółdzielni Socjalnej PANATO, pomysłodawczyni powstania ogólnopolskiej sieci PANATO bag, wieloletni praktyk w zakresie marketingu i sprzedaży.

Zakres tematyczny świadczonych konsultacji będzie dostosowany do potrzeb podmiotu i i może dotyczyć następujących zagadnień:

➡️ dostosowania oferty podmiotów do nowych warunków rynkowych związanych z epidemią COVID – 19, napływem obywatelek/li Ukrainy do Polski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie

➡️ promocji podmiotu w Internecie,

➡️ tworzenia strategii marketingowych i charakterystyki narzędzi,

➡️ tworzenia treści merytorycznych dotyczących oferty podmiotu i dostosowania tych treści do grup odbiorców tzw. copywriting,

➡️ wypracowania i wdrażania zasad obsługi klienta przez podmioty ekonomii społecznej,

➡️ możliwości umieszczanie produktów i usług na portalach sprzedażowych i katalogach internetowych, w szczególności na bezpłatnej stronie: www.kupujespolecznie.pl,

➡️ weryfikacji działań marketingowych podmiotu z wykorzystania znaku Zakup Prospołeczny,

➡️ brandingu: tworzenia wizerunku,

➡️ organizacji pracy zespołu w dziale marketingu/sprzedaży,

➡️ wiedzy z zakresu jak współpracować z dostawcami.

 

Zgłoszenia: Anna Mokrzecka – Bogucka, koordynator ds. współpracy: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl, tel. 570 100 318

Na zgłoszenia czekamy do 25 lipca 2022 r.

👉 Jeden podmiot może skorzystać średnio z 4h konsultacji, przy czym liczba godzin przypadająca na poszczególne podmioty będzie zgodna z jego faktycznym zapotrzebowaniem i zakresem merytorycznym wsparcia. Sposób komunikacji z ekspertem będzie ustalany indywidualnie dla każdego podmiotu.

Osoby, które już wypełniały dokumentację rekrutacyjną do projektu w 2019-2022 r. nie będą musiały wypełniać jej ponownie.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin

Konsultacje są realizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.