AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące CIS i KIS | 2021

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na SPOTKANIE SIECIUJĄCE CIS i KIS

 

Termin: 11 października 2021 r.

w godz. 9:30 – 14:30

Miejsce: Wałbrzych, ul. Mickiewicza 26 (CAL)

 

Spotkanie w formie warsztatu będzie dotyczyło budowania ścieżek reintegracji w oparciu o lokalne zasoby. Warsztat będzie obejmował aspekty związane z diagnozą, opracowaniem oraz wdrażaniem ścieżki reintegracji dla różnych typów klientów (osób zdrowych, osób uzależnionych oraz osób z niepełnosprawnościami).

W ramach spotkania będziemy poruszać następujące tematy:

– omówimy czym są ścieżki reintegracji realizowane w podmiotach zatrudnienia socjalnego;
– przedstawimy rolę poszczególnych podmiotów mogących realizować wsparcie w ramach ścieżek reintegracji i ich roli w procesie usamodzielniania uczestnika KIS i CIS ;
– diagnoza uczestnika
– tworzenie ścieżki reintegracji a założenia IPZS (warsztat);
– elementy ścieżki reintegracji w zależności od sytuacji uczestnika: 1. Osoba zdrowa, 2. Osoba z niepełnosprawnością lub chora przewlekle, 3. Osoba uzależniona
– oferta CIS i KIS jako element ścieżki reintegracji;
– monitorowanie i ewaluacja realizacji ścieżki reintegracji;
– dobre praktyki w obszarze realizacji ścieżek reintegracji społeczno-zawodowych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich CIS i KIS oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących CIS i KIS. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) do dnia 5 października 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.

W razie pytań prosimy o kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 055, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin