AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej na pierwsze

SPOTKANIE SIECIUJĄCE WTZ

Termin: 22 marca 2019 r.
w godz. 9:30 – 14.00
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44; 50-230 Wrocław

 

Spotkania sieciujące Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą terapię zajęciową. Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką terapii zajęciowej, prowadzeniem placówek dla osób niepełnosprawnych. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze rehabilitacji społeczno- zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Dzięki temu, ze spotkania realizowane są na terenie całego województwa dolnośląskiego, uczestnicy sieci – kierownicy i pracownicy WTZ – mają także okazję odwiedzenia i bliższego poznania innych placówek. Dotychczas odwiedziliśmy: WTZ Stowarzyszenia Ostoja we Wrocławiu, WTZ „Promyk” i „Słoneczko” w Lubinie, WTZ Charytatywnego Stowarzyszenia „Żyć Godnie” w Polkowicach, WTZ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, WTZ prowadzony przez dzierżoniowskie koło PSONI, WTZ „Jutrzenka” w Legnicy oraz Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej.

Kolejne spotkanie sieciujące poświęcone zostanie możliwościom finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków RPO WD. Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich WTZ oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących WTZ.

 

PROGRAM

9.00-11.30    Możliwości finansowania działań na rzecz osób z  niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – działanie  9.1.1 Aktywna integracja – analiza zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz odpowiednich wytycznych pod  kątem działalności WTZ

11.30-11.45    Przerwa

11.45-13.00   Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu? Podstawowe zasady tworzenia projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku, Lucyna Pachciarz, DOPS

13.00-13.30  Dobre praktyki w realizacji projektów UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Polkowicki Klub Aktywności  Małgorzata
Franczak, Fundacja Eudajmonia

13.30-14.00  Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) dla WTZ  do dnia 15 marca 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.
Tutaj możesz pobrać program. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

formularz zgłoszeniowy instytucji
oświadczenia osób, reprezentujących instytucję
regulamin projektu

Dokumenty w wersji powiększonej:
formularz zgłoszeniowy instytucji
oświadczenia osób, reprezentujących instytucję
regulamin projektu