AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące ZAZ – 2023

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli i pracowników dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej

na SPOTKANIE SIECIUJĄCE ZAZ

dotyczące gospodarowaniem odpadami i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w działalności usługowo-produkcyjnej dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej.

Termin: 13 marca 2023 r. – w godzinach od 10 do 15
Miejsce: Wrocławski  Zakład Aktywności Zawodowej
ulica Litomska 10 we Wrocławiu

Spotkania sieciujące zakładów aktywności zawodowej, to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą rehabilitację zawodową i społeczną w ramach działających Zakładów Aktywności Zawodowej.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wiedzą w zakresie prowadzenia tego typu placówek dla osób z niepełnosprawnością. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań, wypracowywaniu wspólnego stanowiska przez środowisko ZAZ oraz wspólnemu wzmacnianiu się i dzieleniu „dobra” praktyką.

Na najbliższym spotkaniu uczestnicy sieci – przedstawiciele, kierownicy i pracownicy dolnośląskich zakładów  aktywności zawodowej będą mieli okazję do wymiany między sobą wiedzy i doświadczeń w obszarze zakładowej strategii i polityki gospodarowania odpadami, ich wytarzania, przetwarzania, recyklingu oraz przestrzegania prawa w obszarze ochrony środowiska. Spotkanie poprowadzi ekspertka i doradczyni z 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska p. Sabina Kościsz.
Pod kierunkiem ekspertki przedstawiciele ZAZ będą mieli wyjątkową okazję do fachowego i praktycznego zgłębienia tematu. Usystematyzowania swojej wiedzy, procedur i praktyki działania. I co, najważniejsze wdrożenia zasad prowadzenia dobrej i świadomej polityki odpadowej w ZAZ zgodnej z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyrody. Spotkanie będzie, także okazją do bezpośredniej rozmowy z ekspertką, zadania jej pytań, poszukiwania wspólnie rozwiązań w obszarach w których występują trudności i problemy, podzielenia się własnymi doświadczeniami i praktyką działania.

Zakres tematyczny spotkania sieciującego:

1. Ustawa o odpadach:

– najważniejsze definicje w gospodarce odpadami
– pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami
– ewidencja odpadów: rejestr BDO, wymogi dla wytwórcy, przekazującego, przejmującego odpady
– transportujący odpady: wymagania z rozporządzenia dla wykonującego usługę transportu

2. Katalog odpadów

– metodologia klasyfikacji odpadów
– jak prawidłowo sklasyfikować odpad

3. Ustawa opakowaniowa

– co to jest opakowanie
– kiedy wprowadzamy towar w opakowaniu  na rynek
– obowiązki nałożone na wprowadzającego towar w opakowaniu

4. Magazynowanie odpadów

– podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach i rozporządzenia wykonawczego
– kiedy magazynujemy odpady

5. Jak prawidłowo zagospodarować wytworzone odpady elektryczne, elektroniczne

6. Zajęcia praktyczne – warsztaty

– praca z rejestrem BDO: przykłady wypełniania kart ewidencyjnych, kart przekazania odpadów
– praca z rejestrem KOBiZE: przykład sporządzenia raportu emisji do powietrza, w tym klimatyzacji

7. Wymagania Inspekcji Ochrony Środowiska, PSP w gospodarce odpadami

 

Przedstawicieli ZAZ zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszeń na na adres m.marchewka@dops.wroc.pl do dnia 8 marca. W kwestii dokumentacji projektowej będziemy kontaktowali się z Państwem indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia.
INFORMACJE O EKSPERCIE:

Sabina Kościsz – ekspertka i doradczyni z 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Mediatorka i  biegła sądowa  z zakresu ochrony środowiska ze specjalnością gospodarka odpadami, ochrona ziemi i gospodarka wodno-ściekowa. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2014 r. prowadzi własną działalność gospodarczą szkoląc i doradzając jednostkom budżetowym oraz zakładom pracy w  zakresie: gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, emisji hałasu do środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza, decyzji środowiskowych, odpadów komunalnych, KOBiZE, sprawozdawczości  w obszarze „ochrony środowiska” oraz BDO. Pani Sabina Kościsz posiada również doświadczenie w zakresie realizacji audytów środowiskowych we wszystkich komponentach środowiska. Opracowuje dokumentację środowiskową w tym: pozwolenia na wytarzanie odpadów, zbieranie, przetwarzanie, operaty emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz raporty oddziaływania na środowisko.

 

Spotkanie sieciujące dla ZAZ organizowane jest w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej