AKTUALNOŚCI

Webinarium I 2021: Elektronizacja zamówień publicznych – wskazówki dla Zamawiających (JST) i dla Wykonawców z sektora ekonomii społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów i podmiotów ekonomii społecznej na 1 z cyklu 9 spotkań online w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”

Termin: 30 lipca 2021 r.
w godz. 09:00 – 12:30
Miejsce: platforma ZOOM

 

Program spotkania obejmuje tematykę społecznie odpowiedzialnych zamówień w dobie elektronizacji.

W programie:

Czym jest pełna cyfryzacja zamówień publicznych? Czego dotyczy e-rewolucja?
→ Podstawowe pojęcia: środki komunikacji elektronicznej, rozwiązania stosowane w komunikacji elektronicznej w ramach procedur przetargowych, wymagania techniczne co do środków komunikacji elektronicznej.
→ Narzędzia służące do komunikacji elektronicznej: platforma e-zamówienia.
→ Co mówi nam rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej?
→ Czym jest postać elektroniczna, podpis elektroniczny- rodzaje, formaty danych, tajemnica przedsiębiorstwa, przekazywanie dokumentów, podpisywanie dokumentów, cyfrowe odwzorowanie dokumentu. Wymagania w stosunku do środków komunikacji elektronicznej.
→ Komunikacja elektroniczna w trakcie przetargu: uzupełnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sposób prowadzenia bieżącej komunikacji, wadium elektroniczne, prowadzenie i uzupełnianie protokołu.
→ Podmiot odpowiedzialny za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej. Kto odpowiada za prawidłowe działanie środków komunikacji elektronicznej?
→  Problemy związane z elektronizacją zamówień publicznych.
→  Pytania uczestników spotkania.

 

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski, radca prawny, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych, w tym zamówieniach społecznie odpowiedzialnych. Doradca kluczowy w wielkopolskim ośrodku ekonomii społecznej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie  09:00 i potrwa  do godz. 12:30 (4 godziny lekcyjne, w trakcie 30 min. przerwa).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich JST oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w webinarium (telefonicznie lub mailowo) do dnia 27 lipca 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Liczba miejsc jest ograniczona, rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

Kontakt: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa, tel. 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl.

POBIERZ PROGRAM I DODATKOWE INFORMACJE

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej