AKTUALNOŚCI

Zastrzeżenie w zamówieniach tylko dla spółdzielni socjalnych

Cz. 4. Zastrzeżenie w zamówieniach tylko dla spółdzielni socjalnych

 

Najprostszym rozwiązaniem, aby zlecić zamówienia publiczne spółdzielni socjalnej – dotyczy zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 tys. złotych – jest zastosowanie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych (zmieniony art. 40 ustawy wprowadzającej PZP).

 

→ Listę dolnośląskich spółdzielni socjalnych

 

Art.15a.

1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2.Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust.1, musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

→ Przypominamy, że w ramach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” świadczymy bezpłatne konsultacje dla JST ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

→ Zapraszamy do kontaktu: Marta Lebiecka, tel. 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl