Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego  www.kupujespolecznie.pl

Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego użytkownika portalu internetowego kupujespolecznie.pl, którego operatorem jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Korzystając z portalu internetowego www.kupujespolecznie.pl, akceptujesz zasady polityki prywatności.

I. Informacje ogólne

1. Portal internetowy www.kupujespolecznie.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
1) informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
2) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. ciasteczka),
3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:
firmę Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, NIP: 573-287-48-47 działającego w sieci pod nazwą: www.smarthost.pl.
2. Portal internetowy www.kupujespolecznie.pl jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.
3. Realizatorem projektu o którym mowa w pkt 2 jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

II. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach zawartych w katalogu
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. kontaktu.

III. Informacja o plikach cookies

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
2) utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
4) zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.

3. Nasz serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (session cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

IV. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1) czas nadejścia zapytania,
2) czas wysłania odpowiedzi,
3) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (odsyłacz) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6) informacje o przeglądarce użytkownika,
7) Informacje o adresie IP.
3. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane te są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych
1. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, chronimy je przed utratą, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
2. Dane są wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z osobą oczekującą na odpowiedź, oraz zarządzania serwisami przez osoby upoważnione do administrowania serwerami i siecią urzędu.
3. Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.
4. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie, lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
5. Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

VI. Zmiana polityki prywatności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej za pomocą adresu iod@dops.wroc.pl.
adres do korespondencji: ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania oraz sądy powszechne i administracyjne.
5) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• żądania ich sprostowania (ew. poprawiania),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@dops.wroc.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez dział merytoryczny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).