Regulamin

Regulamin

I
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej Kupuję Społecznie.
2. Platforma Kupuję Społecznie dostępna jest pod adresem internetowym www.kupujespolecznie.pl
3. Właścicielem i Operatorem platformy Kupuję Społecznie jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 42, 50-230 Wrocław, posiadający NIP 899-23-10-586, zwana dalej Operatorem.
4. Rejestracji na platformie może dokonać podmiot ekonomii społecznej, posiadający osobowość prawną, zarejestrowany na terytorium województwa dolnośląskiego Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Użytkownicy platformy są zobowiązani do akceptacji niniejszego Regulaminu.

II
Definicje

1. Społeczny Dostawca – Użytkownik, podmiot ekonomii społecznej posiadający zarejestrowane konto Społecznego Dostawcy, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji Społecznych Dostawców. Społeczni Dostawcy prezentują na platformie produkty i usługi będące w ich ofercie.
2. Samorząd – przedstawiciel samorządu, potencjalny klient, który dokonuje zakupu produktów i/lub usług bezpośrednio od Społecznych Dostawców, których oferta prezentowana jest na kupujespolecznie.pl
3. Biznes – przedstawiciel biznesu, potencjalny klient, który dokonuje zakupu produktów i/lub usług bezpośrednio od Społecznych Dostawców, których oferta prezentowana jest na kupujespolecznie.pl
4. Kupuje Społecznie – platforma dostępna pod adresem internetowym www.kupujespolecznie.pl służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Społecznymi Dostawcami, a Klientami.
5. Ekonomia Wartości – to pojęcie odnoszące się zarówno do Społecznych Dostawców jak i Klientów platformy. Należy ją rozumieć jako sprzedawanie produktów/ usług, które dodatkowo odznaczają się wartością dodaną, (pozytywnie oddziałują na życie ludzi i/lub jakość środowiska). Klienci, którzy kupują od Społecznych Dostawców uwzględniają odpowiedzialność za społeczeństwo i/lub środowisko, polegającą na współpracy ze Społecznymi Dostawcami i wspieranie ich działalności poprzez nawiązanie relacji handlowych.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III
Techniczne warunki korzystania z platformy

1. W celu korzystania z platformy KupujESpolecznie i poprawnego wyświetlania jej zawartości należy posiadać:
a. urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do sieci Internet
b. przeglądarkę internetową: Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Chrome lub Opera lub Safari wspierające HTML5
c. włączoną obsługę JavaScript
d. włączoną obsługę plików cookies
2. Operator podejmuje starania, by zapewnić Użytkownikom dostęp do platformy kupujespolecznie.pl 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
3. Operator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w działaniu platformy, mających na celu przegląd, naprawę, konserwację i modernizację systemu informatycznego platformy.

IV
Rejestracja – uwagi ogólne

1. Platforma oferuje konto Dostawcy.
2. Konto tworzone jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line.
3. W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest konto przypisane do adresu e-mail (login). Użytkownik uzyskuje dostęp do konta podając adres e-mail i hasło (logowanie).
4. W wyniku rejestracji następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem platformy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Dostawca po dokonaniu rejestracji otrzymuje ograniczony dostęp do swojego konta. Pełen dostęp otrzyma, jeśli pozytywnie przejdzie proces weryfikacji dostawców.
6. Usunięcie konta jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
7. Usunięcie konta Użytkownika oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Operatorem.

V
Czym jest platforma KupujESpolecznie.pl?

1. KupujESpolecznie.pl to baza adresowa Dostawców, którzy na platformie prezentują produkty i usługi będące w ich ofercie.
2. Dostawcy KupujESpolecznie.pl to podmioty ekonomii społecznej, którzy przeszli pozytywną weryfikację jakości.
3. KupujESpolecznie.pl umożliwia Klientom wyszukanie produktów i/lub usług, i nawiązanie kontaktu z ich Dostawcami.
4. KupujESpolecznie.pl nie jest platformą zakupową i nie posiada mechanizmu kupna/sprzedaży produktów i/lub usług.
5. Złożenie zamówienia i wszelkie ustalenia z nim związane dokonywane są w drodze bezpośredniego kontaktu Klienta z wybranym Dostawcą.
6. Płatności za produkty i/lub usługi zakupione u Dostawcy zarejestrowanego na platformie dokonuje Klient w formie i terminie uzgodnionym z Dostawcą, poza platformą KupujESpolecznie.pl.
7. Operator platformy nie jest stroną transakcji na żadnym z jej etapów.

VI
Proces weryfikacji Dostawców oraz Konto Dostawców

1. Każdy podmiot, który chce założyć konto Dostawcy na platformie musi przejść proces weryfikacji Dostawców oraz weryfikacji jakości produktów/usług.
2. Narzędziem służącym do przeprowadzenia procesu weryfikacji spełnienia wymogów Społecznego Dostawcy jest wpis do KRS. (Weryfikacja jest pozytywna, jeśli z KRS będzie wynikać, że Dostawca jest podmiotem ekonomii społecznej i posiada siedzibę lub biuro/oddział terenowy na terenie Dolnego Śląska)
3. Społeczny Dostawca po zalogowaniu na konto Dostawcy uzupełnia dane swojego podmiotu:
a. Dane podstawowe
b. Opis organizacji oraz wartość dodana. Dostawca zaznacza wartości, którymi kieruje się w swojej działalności społecznej, do wielokrotnego wyboru:
• Rozwój lokalny – Dostawca inwestuje zyski we wzmacnianie lokalnej społeczności, animuje działania poprawiające jakość życia ludzi w najbliższym otoczeniu
• Reintegracja społeczna – Dostawca odbudowuje u osób wykluczonych z rynku pracy takie umiejętności, które pozwalają im uczestniczyć aktywnie i samodzielnie w życiu
• Środowisko naturalne – Dostawca przywiązuje dużą wagę do ochrony świata przyrody, opiekuje się zwierzętami, w produkcji przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju
• Tworzenie miejsc pracy – Dostawca zatrudnia osoby wykluczone z rynku pracy, tworzy warunki dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych
• Edukacja i kultura – Dostawca prowadzi działalność kulturalną i oświatową, przeznacza zyski na rozwój inicjatyw kulturalnych i edukację dzieci, młodzieży, osób starszych.
c. Lokalizacje
4. Podmioty, które nie przeszły procesu weryfikacji nie zostają dopuszczone do grona Dostawców KupujESpolecznie.pl
5. Od decyzji Operatora platformy nie przewiduje się odwołań.
6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie weryfikacji Dostawców, podmiot otrzymuje pełen dostęp do swojego konta i może wprowadzać swoją ofertę.
7. Dostawca uzupełnia swoją ofertę, ale zanim zostanie ona opublikowana na platformie musi zostać zaakceptowany przez operatora platformy.
8. Pełna akceptacja oferty odbywa się na podstawie oceny jakości:
– produktu/produktów poprzez wysłanie próbki produktu do siedziby DOPS
– usługi poprzez podanie kontaktu do przykładowego klienta, aby można było potwierdzić jakość współpracy.
9. Po uzyskaniu akceptacji Operatora profil zostaje opublikowany stając się widoczny dla innych Użytkowników platformy i dostępny w mechanizmie wyszukiwania.
10. Na profilu Dostawcy ogólnodostępne są m.in.: dane adresowe, opis działalności, oferowane produkty i usługi, galeria zdjęć, oceny i komentarze Klientów.
11. Dostawca może w każdym momencie edytować dane zamieszczone na swoim koncie, ale dane organizacji, opis działalności i oferowanych produktów i usług wymaga akceptacji Operatora platformy.

VII
Sytuacje wyjątkowe i usunięcie konta przez Operatora platformy

1. W sytuacji, w której pomimo pozytywnego przejścia procesu weryfikacji Dostawców, rzetelność podmiotu i jakość jego oferty budzi wątpliwości Operatora platformy może on zdecydować o nie dopuszczeniu danego podmiotu do grona Dostawców KupujESpolecznie.pl
2. Operator może zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości.
3. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Operator platformy podejmuje decyzję, czy podmiot zostanie dopuszczony do grona Dostawców KupujESpolecznie.pl.
4. W przypadku powtarzających się negatywnych komentarzy i niskich ocen otrzymanych przez Dostawcę, Operator platformy może zwrócić się do danego Dostawcy i jego Klientów z prośbą o wyjaśnienie przyczyn negatywnych komentarzy i/lub niskich ocen.
5. Do czasu uzyskania stosownych wyjaśnień Operator platformy może zablokować konto Dostawcy.
6. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Operator platformy podejmie decyzję o odblokowaniu lub usunięciu konta Dostawcy.
7. Od decyzji Operatora platformy nie przewiduje się odwołań.

VIII
Dostępność produktów i usług oraz procedura reklamacji

1. Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, dostępność i jakość produktów i usług oferowanych przez Dostawców oraz terminy realizacji.
2. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia dotyczące aspektów technicznych funkcjonowania platformy.
3. Użytkownik może zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl lub w formie pisemnej na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
6. Operator wysyła odpowiedź na adres z jakiego otrzymał reklamację.

IX
Opłaty

1. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne.
2. Operator platformy zastrzega sobie prawo do przekazania licencji do administrowania i zarządzania platformą wybranemu w drodze konkursu ofert podmiotowi ekonomii społecznej.
3. Po przekazaniu licencji wybranemu podmiotowi ekonomii społecznej możliwe jest wprowadzenie minimalnych opłat tylko w celu utrzymania podstawowej funkcjonalności platformy oraz w celu uruchomienia funduszu marketingowego na rzecz Społecznych Dostawców.
4. Fundusz Marketingowy dla Społecznych Dostawców będzie służył m.in. wspólnemu opłacaniu fotografa w celu wykonania profesjonalnych zdjęć produktowych, szkoleń marketingowych i innych potrzebach Społecznych Dostawców.
5. O planowanym wprowadzeniu opłat Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem z prawem do usunięcia konta z platformy.
6. Za towary i usługi zakupione od Dostawcy platformy Klient dokonuje płatności w sposób uzgodniony z Dostawcą.
7. Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za opłaty uzgodnione w sposób określony w pkt 6.

X
Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Operator platformy przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
2. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Informacje określone w art. 13 ust. 1-2 RODO, w tym dane administratora, dane kontaktowe inspektora ochrony danych, informacje o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, a także o okresach przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania zostaną podane Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.
3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania platformy, marketingu własnego platformy, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
4. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do korzystania z platformy internetowej Kupuję Społecznie. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Użytkownik odmówi podania określonych danych osobowych, Użytkownik może być pozbawiony dostępu do tej platformy.
5. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:
a. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. prawo usunięcia danych;
e. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g. prawo przenoszenia danych;
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia danych są chronione przez Operatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
7. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z platformy. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl

XI
Inne postanowienia

1. Autorskie prawa majątkowe do platformy KupujESpolecznie.pl należą w całości do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
2. Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkowników platformy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Użytkowników i podlegają ustawowej ochronie prawnej.
3. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych dostępnych na platformie KupujESpolecznie.pl, układu i kompozycji tych elementów, a także innych elementów, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Ośrodka.
4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników na platformie treści o charakterze bezprawnym.
5. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o zamieszczaniu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub związanej z nimi działalności Operator uprawniony jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do takich treści.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do takich treści, jeśli niezwłocznie poinformował Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do nich.
7. Operator nie ma obowiązku niezwłocznego informowania Użytkownika o zablokowaniu dostępu do treści o charakterze bezprawnym jeśli uzyskał urzędowe zawiadomienie.
8. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na platformie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przez jej Użytkowników.

XII
Kontakt do Operatora platformy

1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
tel.: 71 770 42 24
e-mail: m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl

XIII
Postanowienia końcowe

1. Regulamin platformy KupujESpolecznie.pl dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.kupujespolecznie.pl
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Operatora platformy.
5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej udostępni jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej
6. Wszelkie ewentualne spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo ustalone wg siedziby Operatora platformy.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.

 

Platforma kupujESpolecznie.pl powstała w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.