Rekrutacja na spotkanie o dostępności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” w dniu 20 maja 2024 roku

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.


Do udziału w rekrutacji zapraszamy:
dolnośląską kadrę ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Spotkanie upowszechniająco-informacyjne: „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” odbędzie się 20.05.2024 r. od 10:00 do 11:30. Forma spotkania: online – platforma zoom. Spotkanie poprowadzi Ekspert Marta Gawryluk.

Spotkanie obejmuje grupę maks. 30 osób.


Warunkiem uczestnictwa
w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” które zaplanowane jest na dzień 20.05.2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

1. podmiot przystępujący do procesu rekrutacji do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”
2. osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „ Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”

Oba formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

 1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na adres: rekrutacja@dops.wroc.pl
 2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście
  lub przesłać pocztą na adres DOPS.


Link do formularza zgłoszeniowego
:

– dla podmiotów: dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy
– dla uczestników:
dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy_uczestnik


Termin przesyłania zgłoszeń: 14 maja 2024 roku.

Przesłanie zgłoszenia NIE JEST równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie upowszechniająco-informacyjne zostaną poinformowane drogą e-mailową na adres wskazany w formularzu.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób z jednego podmiotu przy jednoczesnej dużej liczbie zgłoszeń do udziału w spotkaniu zastosowany będzie limit do 2 osób z jednego podmiotu.

Kryteria rekrutacji na spotkanie upowszechniająco-informacyjnym: „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-instytucji-do-udzialu-w-spotkaniu-upowszechniajaco-informacyjnym-na-temat-jak-sprostac-ustawie-o-zapewnieniu-dostepnosci/https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestniczki-uczestnika-spotkania-upowszechniajaco-informacyjnego-na-temat-jak-sprostac-ustawie-o-zapewnieniu-dostepnosci/ a następnie dostarczenie dokumentów w jednej z poniższych form:
  a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@dops.wroc.pl
  b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.
 2. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” są: terminowość i kompletność złożenia wniosków, przynależność do grupy docelowej oraz zakwalifikowanie się do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym zgodnie z regulaminem projektu.
 3. Formularze muszą być czytelnie wypełnione, a oryginały w wersji:
  a) elektronicznej (plik PDF) zawierające podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu (formularz dla podmiotu) i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot (formularz dla uczestnika);
  b) papierowej opatrzone pieczęcią, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot.
 4. Weryfikacja złożonych dokumentów dokonywana będzie przez specjalistę ds. merytorycznych form wsparcia.
 5. Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów dotyczących spotkania upowszechniająco-informacyjnego zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu lub telefonicznie.
 6. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy, realizator może jednokrotnie wezwać uczestnika (za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie)
  do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz musi zostać dostarczony. W przypadku wypełnienia i złożenia formularza po wskazanym terminie nie będzie on dalej rozpatrywany.
 7. Przy rekrutacji oraz realizacji spotkania upowszechniająco-informacyjnego na temat : Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności? zostaną zastosowane zasady i zapisy Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym załącznika nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat: Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?, zmiana terminu realizacji form wsparcia

   1. Uczestnik może zrezygnować ze spotkania upowszechniająco-informacyjnego na temat: Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności? jak tylko uzna, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł w pełni skorzystać ze wsparcia edukacyjnego.
   2. Informacja o rezygnacji musi przybrać formę pisemną/elektroniczną.
   3. Realizatorzy spotkania upowszechniająco-informacyjnego w wyniku rezygnacji lub braku komunikacji z mentorami i realizatorami ze strony ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mogą wykluczyć podmiot z udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat: Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?
   4. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest
    to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
   5. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika ze spotkania upowszechniająco-informacyjnego na temat : Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności? w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu w którym realizowane jest wsparcie oraz zasad współżycia społecznego.
   6. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Warunki organizacji i uczestnictwa we wsparciu w formie zdalnej (on-line)

   1. Udział we wsparciu w formie zdalnej będzie możliwy po zalogowaniu się do platformy internetowej za pośrednictwem otrzymanego od Realizatora linku dostępu.
   2. Wykonawca zapewni darmowe rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program spotkania.
   3. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformie internetowej imieniem i nazwiskiem podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). W przypadku braku możliwości identyfikacji uczestnika, Realizator poprosi o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika na czacie platformy internetowej.
   4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników.
   5. Formy wsparcia realizowane w trybie zdalnym mogą być rejestrowane przez realizatorów
    na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu.
   6. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu spotkań za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

Podmiot przystępując do procesu rekrutacji powinien zapoznać się z Regulaminem projektu, w którym zostały określone ogólne warunki udziału w projekcie.

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Specjalista ds. merytorycznych form wsparcia
Klaudia Kizińska
tel. 575 100 237
Adres e-mail: k.kizinska@dops.wroc.pl