Rekrutacja | Akademia BiZnES Class

Rekrutacja dla podmiotów zakwalifikowanych do Akademii BIZnES Class w dniu 28 lutego 2024 roku.

Akademia BIZnES Class realizowana jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do: podmiotów ekonomii społecznej, realizujących działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, które zostały zakwalifikowane do udziału w Akademii BIZnES Class w dniu 28 lutego 2024 roku.

Warunkiem uczestnictwa w procesie mentorsko-szkoleniowym Akademii BIZnES Class w 2024 roku jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

 1. podmiot zakwalifikowany do udziału w Akademii BIZnES Class;
 2. osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w Akademii BIZnES Class.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

 1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na jeden z adresów: koordynacja.rekrutacja@dops.wroc.pl lub m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
 2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres DOPS.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika/


Termin przesyłania zgłoszeń: 18 marca 2024 roku.

Zasady rekrutacji w Akademii BIZnES Class:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu/ | https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika/ a następnie dostarczenie dokumentów w jednej z poniższych form:
 2. a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na jeden z adresów: koordynacja.rekrutacja@dops.wroc.pl lub m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
  b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.
 3. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa w Akademii BIZnES Class są: terminowość i kompletność złożenia wniosków, przynależność do grupy docelowej oraz zakwalifikowanie się do udziału w Akademii BIZnES Class zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 4. Formularze muszą być czytelnie wypełnione, a oryginały w wersji:
  a) elektronicznej (plik PDF) zawierające podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu (formularz dla podmiotu) i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot (formularz dla uczestnika);
  b) papierowej opatrzone pieczęcią, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot.
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów dokonywana będzie przez specjalistę ds. PES.
 6. Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów dotyczących wybranej formy wsparcia zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu lub telefonicznie.
 7. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy, realizator może jednokrotnie wezwać uczestnika (za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie)
  do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz musi zostać dostarczony. W przypadku wypełnienia i złożenia formularza we wskazanym terminie nie będzie on dalej rozpatrywany.
 8. Przy rekrutacji oraz realizacji Akademii BIZnES Class zostaną zastosowane zasady i zapisy wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym załącznika nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Akademii BIZnES Class. Zmiana terminu realizacji form wsparcia

 1. Uczestnik może zrezygnować z Akademii BIZnES Class jak tylko uzna, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł w pełni skorzystać ze wsparcia edukacyjnego Akademii.
 2. Informacja o rezygnacji musi przybrać formę pisemną lub elektroniczną.
 3. Realizatorzy Akademii BIZnES Class w wyniku rezygnacji lub braku komunikacji z mentorami i realizatorami ze strony podmiotu ekonomii społecznej mogą wykluczyć podmiot z udziału w Akademii BIZnES Class.
 4. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
 5. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z Akademii BIZnES Class w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu w którym realizowane jest wsparcie oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Warunki organizacji i uczestnictwa we wsparciu w formie zdalnej (on-line)

 1. Udział we wsparciu w formie zdalnej będzie możliwy po zalogowaniu się do platformy internetowej za pośrednictwem otrzymanego od Realizatora linku dostępu.
 2. Wykonawca zapewni darmowe rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program spotkania.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformie internetowej imieniem i nazwiskiem podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). W przypadku braku możliwości identyfikacji uczestnika, Realizator poprosi o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika na czacie platformy internetowej.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników.
 5. Formy wsparcia realizowane w trybie zdalnym mogą być rejestrowane przez realizatorów na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu spotkań za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Specjalista ds. PES
Marta Godlewska-Michałowska
tel. 71 770 42 24
Adres e-mail: m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl