Sieć PANATO BAG. Przykład ekonomiczno – społecznej współpracy w branży tekstylnej

Partnerstwo zaczynało już rozmowy i działania nieformalne w 2015r. Proces dochodzenia do podpisania formalnego porozumienia trwał 2 lata, tak aby w kwietniu 2017r. uczestnicy partnerstwa rozpoczęli współpracę formalną. Zainicjowana przez WSS PANATO współpraca rozpoczęła się od podzlecania całej produkcji lub jej etapów innym podmiotom ekonomii społecznej z terenu całego kraju. W związku ze zwiększeniem się zapotrzebowania na wspólnie realizowane zamówienia partnerzy podjęli decyzję o formalizacji współpracy.

Sieć PANATO Bag w roku 2018 przyjęła nowych kandydatów na członków, którzy są w fazie testowania współpracy. Obecnie sieć skupia 14 podmiotów.

Członkami założycielami sieci są:
1. Wielobranżowa Spółdzielnia PANATO (Lider),
2. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Zakład Aktywności Zawodowej,
3. Przedsiębiorstwo Społeczne TPD Oddział Miejski w Wieruszowie,
4. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,
5. Manufaktura Dobrych Usług sp. z o.o.

Lider sieci pozyskiwał członków  poprzez wysyłkę próśb do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu Polski o wskazanie i polecenie podmiotów ekonomii społecznej o profilu szwalniczym.
Partnerstwo PANATO Bag powstało – jak mówi Paulina Ograbisz – prezeska PANATO – „W wyniku zdiagnozowanej potrzeby biznesowej, optymalizacji produkcji, a w szczególności jej wydajności dotrzymania terminów realizacji” w wyniku zdiagnozowanej potrzeby biznesowej jaką był wzrost popytu na personalizowane akcesoria tekstylne dla branży reklamowej (perspektywa rynku) oraz niewykorzystane zasoby produkcyjne podmiotów ekonomii społecznej (perspektywa sektora es). Przyjmowanie dużych zamówień hurtowych w krótkich terminach dostaw było możliwe dzięki połączeniu mocy produkcyjnych oraz wypracowaniu pełnej standaryzacji produkcji.

Struktura organizacyjna sieci
Sieć nie posiada wspólnej osobowości prawnej. Współpraca jest realizowana na podstawie porozumienia o współpracy bilateralnej i regulaminów, które zostały wypracowane wspólnie przez członków założycieli. Sieć działa na co dzień wspólnie pod marką PANATO Bag. Partnerstwo jest branżowe i skupia podmioty zajmujące się działalnością szwalniczą i poligraficzną w zakresie nadruków na tekstyliach. W ramach marki produkowane są torby i plecaki reklamowe na rynek krajowy i zagraniczny. Funkcję organu wykonawczego Sieci pełni Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO. Strukturę sieci tworzą partnerzy, partnerzy wspierający oraz rada sieci, która pełni funkcję opiniujące, doradcze i arbitrażowe. Zadania lidera, partnerów i rady sieci zostały szczegółowo określone w Umowie, regulaminie oraz strategii rozwoju sieci. Każdy z podmiotów wchodzących w skład sieci prowadzi autonomiczną działalność. Niemniej jednak w ramach sieci działają z intencją uzyskiwania wspólnych korzyści przez wszystkich Członków. Produkty i usługi wchodzące w skład oferty rynkowej Sieci i są sprzedawane wyłącznie przez Lidera sieci, zaś Lider zobowiązuje się do priorytetowego oferowania ich produkcji Partnerom. Lider może zlecić realizację części lub całości zlecania lub zamówienia na zewnątrz Sieci tylko w sytuacji niedostępności dostatecznych mocy produkcyjnych wewnątrz Sieci.

Obszar działalności/cele
Zgodnie z zapisami Regulaminu funkcjonowania sieci „Sieć prowadzi działalność na terenie całego kraju. Mając na uwadze potencjał przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w branży tekstylno-odzieżowej, jak również uznając jednoznacznie pozytywne efekty dotychczasowej współpracy w tym sektorze, kierując się ideami ekonomii społecznej, dobrymi intencjami oraz wolą działania na rzecz korzyści wspólnej oraz społecznej, dąży do dalszej intensyfikacji współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, ustawicznego podnoszenia jakości ich pracy, efektywności oraz konkurencyjności, jak również tworzenia atrakcyjnych i stabilnych miejsc pracy”.

Sieć założyła sobie cele krótkoterminowe tj.:
a) osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 10 000 szt. produktów/miesiąc;
b) stabilizacja procesów produkcyjnych
oraz cele długoterminowe m.in.
a) dołączanie do sieci nowych partnerów (do 5 podmiotów rocznie);
b) osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 20 000 szt. produktów miesięcznie i dystrybucja krajowa i zagraniczna.

Zasoby i korzyści funkcjonowania w sieci
Paulina Ograbisz zauważa szereg korzyści wynikających z zaangażowania w realizację przedsięwzięcia zasobów wielu partnerów. Jak mówi na spotkaniach – należą do nich m.in.: większa elastyczność w realizacji dużych zleceń, większa zdolność produkcyjna oraz mniejsze ryzyko ekonomiczne niż kredytowanie rozwoju całkowicie nowych stanowisk pracy. Połączenie zasobów osobowych, produkcyjnych, technologicznych w sieć spowodowało, że podmioty tworzące sieć są w stanie na bieżąco wykorzystywać wszystkie zasoby i nie występuje zjawisko tzw. „syndromu pustych taczek”.

Czy udało się osiągnąć cele krótkoterminowe, o których Paulina mówiła rok temu?
Patrząc sumarycznie na zdolności całej struktury, tj. członków i kandydatów, jesteśmy gotowi, aby realizować zamówienia w ilości 10 000 szt. na miesiąc i bywają miesiące, kiedy takie rezultaty osiągamy. W dalszym ciągu dużym wyzwaniem jest utrzymanie standaryzacji produkcji oraz zarządzanie logistyką i zaopatrzeniem, niemniej nasze dotychczasowe doświadczenie pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.