Rekrutacja na spotkanie sieciujące CIS

 

Rekrutacja dla Centrów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska na spotkanie sieciujące w formie online, które odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz osób pracujących w Centrach Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  • osobę z kadry kierowniczej reprezentującą podmiot/instytucję;
  • osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

Link do formularza zgłoszeniowego:

Termin przesyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2024 roku.

Program spotkania: 26_04-26_PROGRAM_SPOTKANIA_CIS

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Kryteria rekrutacji na spotkanie sieciujące w formie online Centrów Integracji Społecznej:

Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami:

a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@dops.wroc.pl lub m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl

b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.

Podstawowymi kryteriami uczestnictwa w spotkaniu online sieciującym CIS są: terminowość i kompletność złożenia wniosków, przynależność do grupy docelowej oraz zakwalifikowanie się do udziału w spotkaniu online sieciującym CIS zgodnie z regulaminem rekrutacji.Formularze muszą być czytelnie wypełnione, a oryginały w wersji:

a) elektronicznej (plik PDF) zawierające podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu (formularz dla podmiotu) i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot (formularz dla uczestnika);

b) papierowej opatrzone pieczęcią, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot.

Weryfikacja złożonych dokumentów dokonywana będzie przez specjalistę ds. PES.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów dotyczących wybranej formy wsparcia zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu lub telefonicznie.

W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy, realizator może jednokrotnie wezwać uczestnika (za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie) do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz musi zostać dostarczony. W przypadku wypełnienia i złożenia formularza po wskazanym terminie nie będzie on dalej rozpatrywany.

Przy rekrutacji oraz realizacji spotkania online sieciującego CIS zostaną zastosowane zasady i zapisy Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym załącznika nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu online sieciującym CIS zmiana terminu realizacji form wsparcia.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w spotkaniu online sieciującym CIS jak tylko uzna, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł w pełni skorzystać ze wsparcia.

Informacja o rezygnacji musi przybrać formę pisemną/elektroniczną.

Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.

Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika ze spotkania online sieciującego CIS w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu w którym realizowane jest wsparcie oraz zasad współżycia społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Warunki organizacji i uczestnictwa we wsparciu w formie zdalnej (on-line)

Udział we wsparciu w formie zdalnej będzie możliwy po zalogowaniu się do platformy internetowej za pośrednictwem otrzymanego od Realizatora linku dostępu.

Wykonawca zapewni darmowe rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program spotkania.

Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformie internetowej imieniem i nazwiskiem podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). W przypadku braku możliwości identyfikacji uczestnika, Realizator poprosi o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika na czacie platformy internetowej.

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników.

Formy wsparcia realizowane w trybie zdalnym mogą być rejestrowane przez realizatorów na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu.

Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu spotkań za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

Podmiot przystępując do procesu rekrutacji powinien zapoznać się z Regulaminem projektu, w którym zostały określone ogólne warunki udziału w projekcie.

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Działanie odbywa się w ramach projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” prowadzonego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 – Spójność społeczna i zdrowie. Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Specjalista ds. PES
Marta Godlewska-Michałowska
tel. 71 770 42 24
Adres e-mail: m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl