test


  CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE PES

  DANE IDENTYFIKACYJNE

  centrum integracji społecznej (CIS)
  zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
  spółdzielnia socjalna
  spółdzielnia inwalidów i niewidomych
  spółka prawa handlowego (spółka non-profit)
  fundacja
  stowarzyszenie
  inny podmiot, który spełnia definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  inna spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy)


  TAKNIE


  TAKNIE


  TAKNIE


  CZĘŚĆ III: DANE FINANSOWE

  Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot w ostatnim okresie obrachunkowym tj. za rok 2021 uzyskał nie mniej niż 30 % przychodów z własnej działalności w ogólnej wartości przychodówOświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot w ostatnim okresie obrachunkowym tj. w ostatnich ....... miesiącach* uzyskał nie mniej niż 30 % przychodów z własnej działalności w ogólnej wartości przychodów. (*Dotyczy podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy)

  CZĘŚĆ IV: PRODUKTY / USŁUGI ZGŁOSZONE DO CERTYFIKACJI

  CZĘŚĆ V: OŚWIADCZENIE PODMIOTU

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej.
  Oświadczam, że dane przedstawione w tym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz spełniają kryteria uprawniające do starania się o certyfikat Znak Zakup Prospołeczny.

  Wniosek podmiotu
  Kopia wyciągu z odpowiedniego rejestru (jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w KRS)
  Kopia bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok poprzedni (jeżeli są przygotowywane przez instytucję) lub innego rocznego sprawozdania finansowego /wyciągu z ksiąg rachunkowych
  Rekomendacje, zaświadczenia, certyfikaty (nie obligatoryjnie)
  Decyzja właściwego organu o powołaniu/nadaniu statusu (w przypadku ZAZ, CIS)

  [recaptcha size:compact theme:dark]