test


CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE PES

DANE IDENTYFIKACYJNE

centrum integracji społecznej (CIS)
zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
spółdzielnia socjalna
spółdzielnia inwalidów i niewidomych
spółka prawa handlowego (spółka non-profit)
fundacja
stowarzyszenie
inny podmiot, który spełnia definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
inna spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy)


TAKNIE


TAKNIE


TAKNIE


CZĘŚĆ III: DANE FINANSOWE

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot w ostatnim okresie obrachunkowym tj. za rok 2018 uzyskał nie mniej niż 30 % przychodów z własnej działalności w ogólnej wartości przychodówOświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot w ostatnim okresie obrachunkowym tj. w ostatnich ....... miesiącach* uzyskał nie mniej niż 30 % przychodów z własnej działalności w ogólnej wartości przychodów. (*Dotyczy podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy)

CZĘŚĆ IV: PRODUKTY / USŁUGI ZGŁOSZONE DO CERTYFIKACJI

CZĘŚĆ V: OŚWIADCZENIE PODMIOTU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej.
Oświadczam, że dane przedstawione w tym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz spełniają kryteria uprawniające do starania się o certyfikat Znak Zakup Prospołeczny.

Wniosek podmiotu
Kopia wyciągu z odpowiedniego rejestru (jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w KRS)
Kopia bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok poprzedni (jeżeli są przygotowywane przez instytucję) lub innego rocznego sprawozdania finansowego /wyciągu z ksiąg rachunkowych
Rekomendacje, zaświadczenia, certyfikaty (nie obligatoryjnie)
Decyzja właściwego organu o powołaniu/nadaniu statusu (w przypadku ZAZ, CIS)

[recaptcha size:compact theme:dark]