Tworzenie miejsc pracy

Spółdzielnia ARTE jako przykład szczególnej dbałości o swoich pracowników

 

 

Spółdzielnia ARTE oferuje swoje usługi w zakresie:
• robót budowlanych związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrz, remontami mieszkań, klatek schodowych i innych wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, montażu i demontażu rusztowań.
• prac porządkowych, w tym również prace na wysokościach oraz zadania z zakresu zagospodarowywania terenów zieleni (sadzenie roślin, koszenie trawy, przycinanie krzewów, chemiczna ochrona roślin, nawożenie, odchwaszczanie, sprzątnięcie i wywiezienie powstałych odpadów).
• malowaniem ceramiki m.in. na kubeczkach, talerzykach, dzwoneczkach i innych przedmiotach ceramicznych.
• wykonywania nadruków na koszulkach, maskotkach itp. metodą termo transferową.

 

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, który działa głównie wśród osób defaworyzowanych (osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, czy uchodźców). Daje możliwość zatrudnienia osobom, które chcą wrócić do normalnego życia. Nie dopuszcza możliwości jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, czy to ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, czy pochodzenie. Pracownicy Spółdzielni uczą się nawyków niezbędnych w pracy zawodowej, czyli punktualności, systematyczności, odpowiedzialności oraz wypełniania powierzonych im obowiązków. Satysfakcję i radość członkom Spółdzielni przynosi fakt, iż osoby zmagające się z kilkuletnim nałogiem wracają do życia w społeczeństwie. Bezdomne i samotne osoby zakładają rodziny i cieszą się życiem rodzinnym. Człowiek ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami i motywacją postrzegany jest przez spółdzielnię jako główne źródło sukcesu. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu wiedzą, doborze wykfalifikowanej kadry kierowniczej, wprowadzaniu zachowań etycznych, zasad, reguł i procedur, które obowiązują każdego pracownika, zwiększają efektywność prowadzonej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zysk spółdzielni przeznaczany jest na realizację celów społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni.

 

Programy motywacyjne
W Spółdzielni ARTE ludzie są wartością nadrzędną. Dobrze zmotywowani oraz zaangażowani w swoją pracę osiągają dobre rezultaty. Pracownicy spółdzielni znają swoją ścieżkę kariery, zapewniającą im rozwój, czują się bezpieczni, cenieni i akceptowani w pracy. Zadania dopasowane są do zainteresowań możliwości oraz osobowości danego pracownika tak, aby przynosiły pracownikowi satysfakcję zamiast wywoływania niepotrzebnej frustracji. W ramach działania Klubu Wolontariusza pracownicy z dłuższym stażem gotowi są zawsze udzielić odpowiedniego wsparcia innym pracownikom. Klub wolontariusza nie tylko promuje wolontariat, ale również poprzez swoje działania zapewnia uczestnictwo w zajęciach mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Spółdzielnia organizuje dla pracowników różnego rodzaju przedsięwzięcia m.in kółka zainteresowań, zajęcia o profilu hobbistycznym lub wspierającym wiedzę i umiejętności:
• Rekreacyjne (basen, siłownia, treningi z trenerem personalnym)
• Wyjazdy turystyczne – integracyjne dla pracowników i ich rodzin
• Wyjazdy szkoleniowo – doradcze
• Doradztwo podatkowe i finansowe
• Klub wolontariusza (pomoc wzajemna, współpraca uczestników grupy w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych)

 

 

Przedsięwzięcia na rzecz otoczenia
Spółdzielnia trwale zakorzeniła się w społeczność lokalną i pozyskała przychylność jej mieszkańców. Angażuje się w działalność charytatywną, buduje wizerunek dzięki relacjom z partnerami handlowymi, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowa Nadzieja, Fundacją Sychem, Gminą Bielawa, OPS, Policją, Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych i innymi organizacjami społecznymi. Wspólnie z Bankiem Żywności oraz OPS organizują zbiórki żywności, którą wydają najbardziej potrzebującym. Systematyczną pomocą objętych jest 250 osób. Regularnie przeprowadzają akcję „Stop dopalaczom – Bielawa na witaminach”. W roku 2018 wydali podczas tej akcji 30 ton owoców. W okresie zimowym 2018/2019 dołączyli do akcji „Otulamy drzewa” dla osób bezdomnych. Przedsięwzięcie miało na celu zawieszenie kurtek zimowych na drzewach, by osoby, które ich naprawdę potrzebują mogły z nich skorzystać. Dzięki współpracy z lokalnym piekarzem 3 razy w tyg. wydawany jest chleb dla najuboższych mieszkańców gminy. Spółdzielnia organizuje wiele imprez lokalnych i charytatywnych, biesiady trzeźwości, ogniska, festiwale, wycieczki. Występuje jako sponsor akcji przeprowadzanych na rzecz dzieci. Arte promuje zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez prowadzenie prelekcji na temat uzależnień dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu. Od 11 lat organizuje Samaritan’s Purse, czyli Gwiazdkową Niespodziankę. Co roku w okresie Bożego Narodzenia obdarowanych paczkami jest ponad 350 dzieci m.in. dzieci z Domu Dziecka w Pieszycach i dzieci przebywające w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Jedna z pracownic spółdzielni jest rodziną zastępczą niezawodową, dzięki czemu członkowie Arte poznali potrzeby m.in. rodzinnych domów dziecka i teraz przekazują tym rodzinom produkty żywnościowe oraz rzeczowe. Mają swoich przedstawicieli w komisji mieszkaniowej, dzięki czemu realnie wpływają na potrzeby lokalowe mieszkańców gminy. Działają wśród osób starszych niosąc im pomoc w codziennych czynnościach. W okresie zimowym prowadzą ogrzewalnie. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz OPS i Policją reagują niekonwencjonalnie (bez zbędnych formalności) w sytuacjach kryzysowych, by pomóc człowiekowi w potrzebie.

Spółdzielnia kładzie nacisk na działania związane z edukacją ekologiczną, zarówno klientów jak i pracowników. Najważniejszymi poruszanymi tematami jest ochrona środowiska i ochrona przyrody. Arte promuje i inicjuje prace związane z ograniczeniem ilości odpadów i zanieczyszczeń. Rzeczy uzyskane przez spółdzielnię, a nadające się do użytku wydawane są ludziom potrzebującym, a inne rozbierane i ekologicznie selekcjonowane. Spółdzielnia przekazuje do ponownego użycia wszystko co tylko możliwe. Odpady metalowe kierowane są bezpośrednio do skupów złomu, tworzywa sztuczne służą do produkcji przedmiotów codziennego użytku, palety stają się surowcem do wykonania siedzisk, regałów czy stolików. Z drewnianych skrzynek po owocach robione są doniczki na kwiaty. Do wysyłki towarów, używane są opakowania i wypełnienia ekologiczne, biodegradalne. Po zakupie nowego obiektu w 2017 roku spółdzielnia przed przystąpieniem do prac postanowiła zaplanować działania, mające znacząco obniżyć wpływ modernizacji na środowisko, a także ograniczyć koszty funkcjonowania. Dokonano całkowitej wymiany systemu ogrzewania i wentylacji, zlikwidowano przestarzałą kotłownię węglową, zlecono montaż instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną. Na teren wokół obiektu prowadzono nasadzenia roślin oraz drzew i krzewów.

 

 

Perspektywy (plany na przyszłość)
Wielu ludzi zmaga się z problemami uzależnień wszelkiego rodzaju. Nowe używki prowadzą do destrukcji coraz to młodsze pokolenia. Prowadząc swoje działania Spółdzielnia chce pokazać, że można żyć inaczej. Praca na rzecz osób defaworyzowanych trwa od 2001 roku, a obecnie spółdzielnia wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa Nadzieja i Fundacją Sychem jest w trakcie remontu, rozbudowy i budowy obiektów, w których znajdować się będzie m.in. hostel.
Hostel to miejsce dla osób w trudnej sytuacji życiowej czyli osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji oraz osób niepełnosprawnych. Obecnie na hostelu w wyremontowanej części obiektu przebywa ponad 40 osób, docelowo ma być 150. Placówka będzie objęta programem Detoks. Detoksykacja pozwoli oczyścić organizm z toksyn, nawodnić go, uzupełnić niezbędne witaminy i minerały, a przede wszystkim unormować procesy zachodzące w wątrobie, nerkach i innych organach wewnętrznych. Arte planuje zatrudnić odpowiedni personel, aby osoby kierowane do placówki mogły kompleksowo przejść przez etap odtrucia. Proces ten wzbogacony będzie o pełnowymiarowe wsparcie psychologiczne niwelujące psychiczne aspekty zespołu odstawionego. Spółdzielnia przewiduje też miejsca w tzw. domu dla samotnej matki.
Dom samotnej matki – miejsce schronienia dla matek, które mają poważne problemy życiowe i nie mogą znaleźć schronienia dla siebie i swoich dzieci. Planowana jest w tym celu inwestycja związana z budową 10 domków drewnianych. Domki te przeznaczone będą przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie. Oferta zapewniać będzie nocleg, opiekę medyczną, wsparcie psychologa oraz pomoc prawną. W Domu Samotnej Matki kobieta będzie mogła stanąć na nogi, a dzieciom zapewnione zostaną warunki umożliwiające poradzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Poza tym w kompleksie będzie siłownia, świetlica środowiskowa dla dzieci oraz sala na 350 osób.

 

Nagrody lub wyróżnienia
W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień m.in.:
• Najlepsze Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne roku 2016
• Najlepsze Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne roku 2014
• Laureat II miejsca w plebiscycie „Sudeckie kryształy” 2018
• Laureat III miejsca w plebiscycie „Sudeckie kryształy” 2017
• Laureat III miejsca w plebiscycie „Sudeckie kryształy” 2016
• Laureat III miejsca w plebiscycie „Sudeckie kryształy” 2015
• Nagroda Publiczności 2014 oraz 6 miejsce najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce (nagroda otrzymana w Pałacu Prezydenckim)
• Nagroda Publiczności na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im Jacka Kuronia w 2018
• Nagroda Publiczności na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im Jacka Kuronia w 2016
• Nagroda Publiczności na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im Jacka Kuronia w 2015
• Nagroda Publiczności na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im Jacka Kuronia w 2014
• Certyfikat Jakości ES Ekonomia Społeczna w 2015
• III miejsce w Plebiscycie Gospodarczym DOLNOŚLĄSKIE GRYFY w 2018
• III miejsce w Plebiscycie Gospodarczym DOLNOŚLĄSKIE GRYFY w 2017
• II miejsce w Plebiscycie Gospodarczym DOLNOŚLĄSKIE GRYFY w 2016
• Promesa na Zakup Prospołeczny 2016
• II miejsce Podmiot Ekonomia Społecznej na Gali Gwiazd Biznesu 2018
• III miejsce Podmiot Ekonomia Społecznej na Gali Gwiazd Biznesu 2017
• II miejsce MUFLONY 2018
• I miejsce w kategorii przedsięwzięcie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej w ramach I edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na znaki jakości ekonomii społecznej i solidarnej