wESpół 2024

Wyłoniliśmy najlepsze projekty dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej w tegorocznej edycji Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”!

Lista zwycięzców prezentuje się następująco:

Spółdzielnia Socjalna Manumania
Projekt: „Zielona Inicjatywa – Wspólnie Tworzymy Przyszłość”

Fundacja Znacznie Więcej
Projekt: „Z przedsiębiorstwem społecznym po sąsiedzku”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Projekt: „Gazeta na Przedmieściu”

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
Projekt: „Inkubator Młodych Inicjatyw”

Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu
Projekt: „Terapeutyczny wolontariat ogrodowy seniorów w Sudeckim UTW”

Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy
Projekt: „Dostępne usługi społeczne to my!”

Centrum Wsparcia sp. z o.o.
Projekt: „Dostępna ekologia”

Rusza kolejna edycja Programu dla podmiotów ekonomii społecznej „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”!

Możecie uzyskać środki na realizację projektu, który pomoże Waszej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne w ramach wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

W 2024 roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznaczyła środki w wysokości  9 500,00 zł na jeden projekt realizowany przez PES-y.

W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzyma maksymalnie 6 projektów/przedsięwzięć realizowanych na Dolnym Śląsku.

 

Celem programu jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na:
1. Zwiększenie wpływu organizacji biorących udział w programie na społeczności lokalne.

2. Udział projektu w realizacji w społeczności Celów Zrównoważonego Rozwoju:
a) dobrej jakości edukacji;
b) wzrostu gospodarczego i godnej pracy;
c) zmniejszania nierówności.

3. Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym.

 

Nabór wniosków: 

👉 od 24 kwietnia do 9 maja br. (do godz. 23.59)
👉
projekt należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 9 500,00 zł

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

➡ wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
➡ przyczynienia się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (dobrej jakości edukacji; wzrostu gospodarczego i godnej pracy; zmniejszania nierówności);
➡  włączenia podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

👉 zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracowniczkę/pracownika na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

Ważne terminy:

➡ nabór wniosków: od 24 kwietnia do 9 maja br. (do godz. 23.59), za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wESpol@rcwip.pl

➡ realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2024 roku

➡ przekazanie przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia: do 10 października 2024 roku

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2024

 

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją :

👉 REGULAMINEM PROGRAMU

👉 WNIOSKIEM

👉 SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

 

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

 

Masz pytanie?
Wyjaśnień udziela Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Operator Programu)

Zadzwoń!
74 665 11 11
71 796 30 00

Napisz!
wESpol@rcwip.pl

Program “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” jest finansowany przez UBS Business Solutions Poland sp. z o.o  i koordynowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.