AKTUALNOŚCI

Webinarium III dot. Ekonomii Społecznej w procesach rewitalizacji

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza Webinarium III dot. Ekonomii Społecznej w procesach rewitalizacji, w tym stosowania wyłączenia PZP do udzielania zamówienia spółdzielni socjalnej lub NGO w zakresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Termin: 29 września 2021 r.
Godz. 9.00 – 12.30

 

PROGRAM SPOTKANIA ON-LINE
WEBINARIUM III, CYKL „ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA”

29 września 2021 r. (środa)

SEMINARIUM EKSPERCKIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROCESACH REWITALIZACJI, W TYM STOSOWANIA WYŁĄCZENIA PZP DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W ZAKRESIE REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

– INTERPRETACJA PRZEPISÓW, PRZYKŁADY, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

9:00-9:45
 • Czym jest rewitalizacja oraz pojęcia/terminy z nią związane?
 • Dlaczego ekonomia społeczna może wpisywać się w procesy rewitalizacji?
 • Regulacje prawne dotyczące rewitalizacji. Prawo zamówień publicznych, ustawa o rewitalizacji
 • Wyłączenia stosowania Pzp przy udzielaniu zamówień związanych ze Strefą Rewitalizacji
 •  Zamówienia publiczne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w trybie art. 36 ustawy o rewitalizacji
9:45-10:30
 • Działania podejmowane w ramach rewitalizacji
10:30-11:00            Przerwa
11:00-11:45
 • Przykłady, dobre praktyki rewitalizacji
11:45-12:30
 • Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta
   
   
Forma spotkań: webinarium, spotkanie on-line na platformie ZOOM (uczestnicy  przed spotkaniem otrzymają link z zaproszeniem do udziału)
Liczba uczestników: max. 25 osób  (w przypadku większej liczby osób chętnych istnieje możliwość rozszerzenia grupy uczestników spotkania)
Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.  Radca prawny specjalizujący się w społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych i doradztwem dla samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Praktyk zamówień publicznych.
Zapisy: Marta Lebiecka Specjalista ds. doradztwa, tel. 698 610 684 lub pod e-mail:  m.lebiecka@dops.wroc.pl

Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-21 w naszych wydarzeniach/spotkaniach – zgłaszają swój udział telefonicznie lub mailowo na podane powyżej dane teleadresowe.

Osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” obowiązuje przesłanie/dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia najpóźniej do 27 września br.

Obowiązuje zgodnie z regulaminem uczestnictwa m.in. kolejność zgłoszeń.

Kto może wziąć udział w webinariach? Przedstawiciele dolnośląskich:

 • jednostek samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji/pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
 • kościołów, związków wyznaniowych oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedstawiciele nauki

 

Projekt pn. „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.