Znak Zakup Prospołeczny

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny jest wynikiem dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonywanych z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Znak na Dolnym Śląsku jest przyznawanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r.
Mamy już na Dolnym Śląsku 20 certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej.

zdjęcie przedstawiające pomieszczenie, w którym odbyło się Galą wręczenia Certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Znak zakup ProSpołeczny. Pod ścianą stoi 11 kobiet i 11 męzczyzn. Usmiechaja się, a częśc z nich trzyma w dłoniach , zwrócone w strone fotografującego, umieszczona w ramkach Certyfikaty. Jeden z meżczyzn siedzi na krześle naprzeciwko.

Gala wręczenia certyfikatów 23.11.2016 r.

 

 

Gala wręczenia certyfikatów 8.12.2017 r.

 

 

 

 

 

O tym co trzeba zrobić, aby zdobyć znak możesz przeczytać tutaj

Zapoznaj się z dokumentami:

Zasady przyznawania znaku- pobierz zasady 
Zasady weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej- pobierz zasady weryfikacji
Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej – pobierz regulamin

→ Dla kogo jest znak?

O znak mogą się starać:

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

1. centra integracji społecznej;
2. zakłady aktywności zawodowej
3. spółdzielnie socjalne;
4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit);
6. fundacje; stowarzyszenia;
7. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
9. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i  wzajemnościowym (w tym  spółdzielnie pracy).

DODATKOWO PODMIOT:

1. prowadzi trwałą i efektywną działalność społeczną,
2. funkcjonuje na rynku przez co najmniej 6 miesięcy,
3. jego działalność ma charakter ekonomiczny tzn., że podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu własnego w ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ),
4. prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego,
5. wyroby lub świadczone usługi wyróżniają się wysoką jakością.

Pobierz infografikę dla kogo jest znak

→ Jak zdobyć znak?

1. Zapoznaj się z zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form opisanych poniżej

Pobierz infografikę jak zdobyć znak?


Dokumenty, które musisz wypełnić i złożyć znajdziesz tutaj:

Wniosek o certyfikację – pobierz wniosek 

Dokumenty możesz złożyć wybierając jedną z form:

1. on-line  wypełniając Ankietę podmiotu ekonomii społecznej i dołączając załączniki

 Ankieta podmiotu ekonomii społecznej (wersja on-line) – wypełnij ankietę on-line

2. papierową wersję dokumentów (wniosek i ankietę wraz z załącznikami) wyślij pocztą na adres:
📬 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

3.  zeskanowane dokumenty (wniosek i ankietę wraz z załącznikami) wyślij na adres:
📧 m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl


Dokumenty, które musisz wypełnić i złożyć kiedy starasz się o przedłużenie certyfikacji:

Wniosek o przedłużenie certyfikacji

 

Więcej informacji o posiadaczach certyfikatu Znaku Zakup ProSpołeczny – pobierz plik
Skład Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej – pobierz skład Kapituły

 

Masz pytania?
N
apisz do nas! 📧 m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl