AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie w sprawie otwartych konsultacji społecznych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych Projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji wspierających ekonomię społeczną
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu
  • podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
  • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 29 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. Opinie
i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres d.butryn@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja” dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej https://dops.wroc.pl/bip/ w  zakładce Otwarte konsultacje społeczne.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
PROJEKT RPRES NA LATA 2016-2020 – AKTUALIZACJA

 

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.