AKTUALNOŚCI

Spotkanie grupy ds. przygotowania Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2027 (30)

1 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie nowo utworzonej grupy ds. przygotowania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027 (30)

W odpowiedzi na zaproszenie zamieszczone na stronach www Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, portalach społecznościowych Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej oraz partnerów, do prac grupy zgłosiło się ponad 20 osób reprezentujących JST, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli nauki, instytucje wspierające ES.Taka różnorodności daje szanse na wypracowanie realnego i zawierającego szerokie spektrum obszarów związanych z ekonomią społeczną Programy Rozwoju ES dla województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania, po krótkim zapoznaniu i omówieniu założeń pracy nad RPRES, zostały zebrane problemy/bariery i wyzwania z jakimi mierzy się ES w tym w szczególności dolnośląskie Podmioty ekonomii społecznej.  Kolejnym krokiem było omówienie i pogrupowanie wyników prac, które będą stanowić punkt wyjściowy do wypracowania obszarów priorytetowych, które znajdą się w Programie.

ZADANIA GRUPY

FORMUŁA GRUPY I HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej