Znak Zakup Prospołeczny

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny jest wynikiem dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonywanych z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Zosia Potemkin, Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko (Zdobywcy Znaku) tak o nim opowiada: Certyfikat jakości znak Zakup Prospołeczny ma mówić o tym, że sprzedajemy wartościowe produkty, dobrze wykonane i społecznie odpowiedzialne. Pracujemy po to, aby ludzie, którzy do nas trafiają mogli odbudować swoje życie i decydować o tym jak ma ono wyglądać na nowo.

Znak na Dolnym Śląsku jest przyznawanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r.
Mamy już na Dolnym Śląsku 20 certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej.

zdjęcie przedstawiające pomieszczenie, w którym odbyło się Galą wręczenia Certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Znak zakup ProSpołeczny. Pod ścianą stoi 11 kobiet i 11 męzczyzn. Usmiechaja się, a częśc z nich trzyma w dłoniach , zwrócone w strone fotografującego, umieszczona w ramkach Certyfikaty. Jeden z meżczyzn siedzi na krześle naprzeciwko.

Gala wręczenia certyfikatów 23.11.2016 r.

 

 

Gala wręczenia certyfikatów 8.12.2017 r.

 

O tym co trzeba zrobić, aby zdobyć znak możesz przeczytać tutaj

Zapoznaj się z dokumentami:

Zasady przyznawania znaku- pobierz zasady 
Zasady weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej- pobierz zasady weryfikacji
Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej – pobierz regulamin

→ Dla kogo jest znak?

O znak mogą się starać:

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

1. centra integracji społecznej;
2. zakłady aktywności zawodowej
3. spółdzielnie socjalne;
4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit);
6. fundacje; stowarzyszenia;
7. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
9. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i  wzajemnościowym (w tym  spółdzielnie pracy)

DODATKOWO PODMIOT:

1. prowadzi trwałą i efektywną działalność społeczną,
2. funkcjonuje na rynku przez co najmniej 6 miesięcy,
3. jego działalność ma charakter ekonomiczny tzn., że podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu własnego w ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ),
4. prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego,
5. wyroby lub świadczone usługi wyróżniają się wysoką jakością.

Pobierz infografikę dla kogo jest znak

→ Jak zdobyć znak?

1. Zapoznaj się z zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form opisanych poniżej

Pobierz infografikę jak zdobyć znak?


Dokumenty, które musisz wypełnić i złożyć znajdziesz tutaj:

Wniosek o certyfikację – pobierz wniosek 

Ankieta podmiotu ekonomii społecznej (wersja Word) – pobierz ankietę w wersji WORD

Dokumenty możesz złożyć wybierając jedną z form:

1. on-line  wypełniając Ankietę podmiotu ekonomii społecznej i dołączając załączniki

 Ankieta podmiotu ekonomii społecznej (wersja on-line) – wypełnij ankietę on-line

2. papierową wersję dokumentów (wniosek i ankietę wraz z załącznikami) wyślij pocztą na adres:
📬 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

3.  zeskanowane dokumenty (wniosek i ankietę wraz z załącznikami) wyślij na adres:
📧 a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl


Dokumenty, które musisz wypełnić i złożyć kiedy starasz się o przedłużenie certyfikacji:

Wniosek o przedłużenie certyfikacji

 

Więcej informacji o dotychczasowych Zdobywcach Znaku – pobierz plik
Skład Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej – pobierz skład Kapituły